Wykonanie termoizolacji budynku jest bez wątpienia bardzo dobrą decyzją, ale przede wszystkim jest inwestycją na przyszłość, która nie tylko jest dla nas korzystna podczas użytkowania domu, biura czy innego budynku, ale również jest atutem podczas sprzedaży. O ociepleniu budynku powinniśmy pomyśleć nie tylko jako o dociepleniu starego budynku, ale również podczas budowy nowego budynku, a cenę ocieplenia wliczyć w koszty budowy.

Zastanawiając się i analizując pomysł termoizolacji naszego domu najczęściej skupiamy się na sposobie docieplenia i na kosztach z tym związanymi, a nie zastanowimy się nad obwarowaniami prawnymi jakie narzuca na nas polskie prawo. Poniżej chcielibyśmy Wam zwrócić uwagę właśnie na kwestie formalno-prawne, które powinniśmy przeanalizować już na etapie pomysłu na ocieplenie budynku.

O kwestie prawne i diagnostyczne powinniśmy zadbać jeszcze przed rozpoczęciem robót. Jeżeli nie mamy czasu lub głowy do spraw formalno-prawnych i diagnostycznych najlepiej w tek kwestii skorzystać z usług doradztwa budowlanego. Doradca techniczny i budowlany pomoże nam w kwestiach formalnych, ale również w organizacji ekip, prac i dostaw materiałów. Doradztwo budowlane to opcja korzystna dla wszystkich, dająca m.in. możliwość znalezienia wsparcia w zakresie wykonania docieplenia domu czy budynku, który użytkujemy w zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeżeli jednak podczas docieplenia domu zdecydujemy się zadbać o kwestie formalne i diagnostyczne sami, to powinniśmy pomyśleć o omówionych poniżej sprawach.

Na samym początku musimy zastanowić się kiedy i jak był budowany nasz budynek i zlokalizować dlaczego ucieka nam ciepło. Najczęstszymi miejscami ucieczki ciepła są ściany zewnętrzne, fundamenty, dach, ale nie tylko…wszelkiego rodzaju mostki termiczne mniejsze lub większe są naszym miejscem ucieczki ciepła. Podczas diagnozowania naszego domu powinniśmy przeprowadzić audyt energetyczny budynku. Wskaże on nam miejsca, elementy, które będą wymagać docieplenia, uszczelnienia lub całkowitej wymiany. Warto również skorzystać z badania termowizyjnego naszego obiektu.

Jeżeli chodzi o formalności prawne to istotną kwestią jest czy wymagane jest pozwolenie na budowę czy nie, a jeżeli nie to jaka ścieżka formalna dotyczy naszego przypadku.

Przeprowadzając docieplenie budynku czyli termomodernizację bardzo często nie ograniczamy się jedynie do wykonania docieplenia ścian czy dachu i dodatkowo decydujemy się na wymianę instalacji grzewczej, a czasami dodatkowo również na zmianę parametrów otworów okiennych.

W zależności od tego jakie prace planujemy przeprowadzić w danym konkretnym przypadku ocieplenia budynku my jako inwestor musimy dopełnić odpowiednich formalności. Jeżeli przeprowadzamy bardziej skomplikowane prace związane z ociepleniem budynku, które nie polegają tylko na pokryciu ścian budynku i/lub dachu odpowiednimi materiałami może okazać się konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę.

Ogólnie „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89. Poz. 414 z późn. zm.) a dokładnie art. 29 i 30 przewiduje, że:

  • Budynek nieprzekraczający 12m wysokości można ocieplić bez pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia
  • Budynki powyżej 12m, ale nie wyższe niż 25m wymagają zgłoszenia
  • Budynek o wysokości powyżej 25m w przypadku docieplenia wymaga pozwolenia na budowę.

Prace związane z dociepleniem budynku to zazwyczaj roboty, które w swoich planach inwestorskich zawierają wykonanie także innych prac, które już wychodzą poza definicję docieplenia i wtedy będzie wymagane  stosowne zezwolenie nawet jeżeli budynek nie przekracza 12m wysokości.

Na przykład dokonując termomodernizacji w budynku wielorodzinnym będziemy w ramach docieplenia chcieli wymienić okna wraz ze zmianą ich parametrów, czy też zamurowaniem i/lub wykuciem nowego okna – takie roboty wówczas wpisują się już w pojęcie przebudowy obiektu w zakresie przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych i będą wymagać pozwolenia na budowę nawet jeżeli wysokość budynku jest mniejsza niż 25m.

Dodatkowo zwrócić należy uwagę na zapisy Prawa budowlanego mówiące o tym, że „w przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku”.

Zwrócić uwagę należy również na wytyczne prawa związane z materiałem jaki chcemy zastosować do ocieplenia budynku w każdym jego aspekcie. Materiały, które możemy zastosować w naszym przypadku zależne są m.in. od lokalizacji miejsca docieplenia domu: strop, ściana, dach, czy jest to oddzielenie pożarowe czy nie, wysokość na jakiej chcemy dany materiał zastosować itd. Te kwestie również są obwarowane zapisami prawnymi. Dokładne informacje i wytyczne na ten temat znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75.poz.690 z późn.zm). Przykładowo rozporządzenie to determinuje wysokość budynku, do której można stosować styropian – zgodnie z Dz.U. Nr 75.poz.690 z późn.zm. styropian można mocować na elewacji jedynie do wysokości 25m. Powyżej ocieplenie musi być wykonane z materiałów niepalnych.

Kolejne kwestie wpływające zarówno na naszą ścieżkę postępowania formalno-prawnego, jak również na sposób wykonania termoizolacji oraz samą realizację robót to:

  • Czy nasz budynek jest wpisany do rejestru zabytków,
  • Czy nasz budynek znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;
  • Czy nasz budynek znajduje się na działce z łatwym dostępem i miejscem do wykonania termoizolacji;
  • Czy działka na której znajduje się budynek jest tzw. „działką po obrysie budynku” i czy po wykonaniu termoizolacji budynek będzie wystawał poza działkę, czy będzie wtedy wchodził w cudzy teren i/lub w pas drogowy
  • Czy realizacja docieplenia naszego domu, budynku wchodzi na teren działki sąsiedniej np. rusztowaniem i czy mamy zgodę osoby posiadającej tytuł prawny do tej nieruchomości na realizację prac.

Powyżej przybliżyliśmy wam jedynie w zarysie kwestie formalno-prawne. Należy pamiętać, że w przypadku ocieplenia budynku, nie ma jednej twardej i ogólnej ścieżki postępowania formalno-prawnego. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i dla niego opracować odpowiedni tok postępowania zarówno formalno-prawnego, jak i realizacyjnego. Co więcej do ocieplenia domu, budynku należy podejść kompleksowo i bez pochopnych decyzji, może się okazać bowiem, że wykonana termomodernizacja bez odpowiedniego wcześniejszego rozpoznania nie przyniesie oczekiwanych efektów, a w ostateczności będzie wymagała naprawy.

Jak możemy zauważyć kwestie formalno-prawne oraz diagnostyka są sprawami dość istotnymi i należy je dobrze przeanalizować i zadbać o nie na samym początku naszej inwestycji związanej z dociepleniem domu. Skorzystanie w tym przypadku z doradztwa technicznego i/lub doradztwa budowlanego pozwoli nam nie tylko zaoszczędzić nasz czas, ale przede wszystkim da nam pewność, że nasze docieplenie budynku będzie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również pozwoli nam zidentyfikować i zminimalizować ryzyko, co w konsekwencji przełoży się realnie na nasz portfel.

Źródła i literatura:

[1] Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm. – USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

[2] Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm. – USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;