ocieplanie domu

Dofinansowanie na ocieplenie budynku i wymianę starego pieca – program „Czyste powietrze”

Troska o jakość i czystość powietrza, którym oddychamy, a jednocześnie ciągły wzrost kosztów ogrzewania naszych domów sprawia, że coraz więcej z nas rozważa przeprowadzenie termomodernizacji budynku. Jedną z istotnych kwestii, która wpływa na podjęcie decyzji o remoncie domu są koszty takiego przedsięwzięcia.

Szukamy możliwości zmniejszenia nakładów finansowych, np. dzięki w postaci dofinansowaniu w ramach różnych programów rządowych. 

Uzyskanie dotacji na ocieplenie budynku jest korzystne dla każdego pod wieloma względami m.in.:

 • Ekonomicznym – obniżamy wydatki ponoszone na ogrzewanie domu;
 • Środowiskowym/ekologicznym – zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych, a tym samym wpływ na środowisko naturalne;
 • Zdrowotnym – zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy co przekłada się na nasze zdrowie;
 • Użytkowym – w efekcie termomodernizacji zyskujemy komfort cieplny w pomieszczeniach.

Jedną z możliwości dofinansowania jest program „Czyste powietrze”.

Jaki jest cel programu „Czyste powietrze”?

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może skorzystać z programu „Czyste powietrze”?

Z tej formy dofinansowania mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zgodnie z warunkami programu oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Co obejmuje dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”?

Dofinansowanie można otrzymać na kompleksową termomodernizację budynków oraz wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła, na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. W zależności od poziomu dofinansowania i opcji w ramach danego poziomu, możemy dostać dotację na różny zakres prac. Ogólnie rzecz ujmując pośród realizacji termomodernizacyjnych możemy wyróżnić:

 • ocieplenie stropu
 • ocieplenie dachu
 • ocieplenie ścian
 • ocieplenie podłóg
 • dokumentację związaną z pracami: audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy;
 • wymianę pieca węglowego;
 • wymianę okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zakup i montaż oraz demontaż);
 • instalacje ogrzewania centralnego oraz przyłączy ciepłej wody użytkowej;
 • instalacje odnawialnych źródeł energii;
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Bardziej szczegółowe informacje o rodzajach wspieranych przedsięwzięć w ramach programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Do dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług wymienione w Programie zamieszczonym na stronie rządowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

Poziomy i kwoty dofinansowania programu „Czyste powietrze”

W programie wyróżnione zostały 3 poziomy dofinansowania:

 • Podstawowy poziom dofinansowania – Część I programu
 • Podwyższony poziom dofinansowania – Część II programu
 • Najwyższy poziom dofinansowania – Część III programu

Każdy z wymienionych poziomów dofinansowania został podzielony na 3 opcje, które różnią się w ramach danego poziomu zakresem, który obejmują oraz kwotami maksymalnych dotacji w danym poziomie. Poziomy dofinansowania uzależnione są od dochodów rocznych beneficjentów i różnią się m.in. możliwymi formami dofinansowania.

Zwrócić należy jednak uwagę, że maksymalna wysokość dotacji będzie zależała od decyzji Beneficjenta, czy realizuje kompleksową termomodernizację na podstawie audytu energetycznego i zmniejszy zapotrzebowanie na energię użytkową na cele ogrzewania i wentylacji do 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%, czy realizuje przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji, bez dodatkowych warunków.

Więcej szczegółowych informacji związanych z warunkami i możliwościami skorzystania z dofinansowania ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze znajdziemy na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Formy dofinansowania z programu „Czyste powietrze”?

Formy dofinansowania uzależnione są od poziomu dofinansowania, który nas dotyczy:

Czas trwania programu „Czyste powietrze” i terminy z nim związane?

Czas realizacji programu przewidziany jest na lata 2018-2029 z tym, że:

 1. Zobowiązania tj. podpisywanie umów z beneficjentami podejmowane będą do 31.12.2027r.
 2. Środki wydatkowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośig), będą rozdysponowywane do 30.09.2029r. Realizacja wszystkich założeń z umowy ma być zakończona do 30.06.2029r.

Terminy i sposoby składania wniosków: Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły czyli są one rozpatrywane na bieżąco. Natomiast szczegółowe terminy i sposoby składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie stronach internetowych właściwych dla nas terytorialnie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośig).

Okres realizacji przedsięwzięcia: Zgodnie z warunkami programu „Czyste Powietrze” okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:

 • dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie ,
 • dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 • dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3): do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

z zastrzeżeniem pkt 11.11 Części 1) Programu, pkt 11.12 Części 2) Programu i pkt 11.11 Części 3) Programu, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Sposoby składania wniosku w ramach programu „Czyste powietrze”

Wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” można złożyć:

 • przez Internet – poprzez złożenie E-WNIOSKU
 • w siedzibie odpowiedniego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • w jednej z placówek banku, który bierze udział w programie.

Czy dotacje z programu „Czyste powietrze” można łączyć z ulgą podatkową?

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Czyste Powietrze: Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246). W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Szczegółowe informacje związane z programem „Czyste Powietrze”

W tym artykule przybliżyliśmy jedynie program „Czyste Powietrze”, który daje m.in. możliwość dofinansowania ocieplenia budynku. Więcej szczegółowych informacji oraz dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania na prace związane z ociepleniem i termomodernizacją z programu „Czyste powietrze” można znaleźć na stronach tego programu: https://czystepowietrze.gov.pl/

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z omawianym programem i dofinansowaniem termoizolacji możemy znaleźć pod linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ Ponadto w Polsce w większości gmin znajdują się punkty informacyjno-konsultacyjne Programu Czyste Powietrze, w których udzielane są porady. Znajdziemy tam także pomoc przy wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie. Lista gmin dostępną jest na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/lista-gmin-porozumienia/

Źródła i literatura:

[1] Załącznik nr 1 do programu – łącznie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 03.01.2023

[2] Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 03.01.2023

[3] Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 03.01.2023

[4] Załącznik nr 2b do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 03.01.2023

[5] https://czystepowietrze.gov.pl/

[6] https://czystepowietrze.gov.pl/od-czego-zaczac/

[7] https://czystepowietrze.gov.pl/wfosigw/

[8] https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

[9] https://czystepowietrze.gov.pl/lista-gmin-porozumienia