Fluid Cable

Dodatek w proszku do wysokowydajnych płynnych zapraw cementowych do inikecji

Fluid Cable jest produktem w proszku, dodawanym do cementu w celu uzyskania, po zmieszaniu z bardzo małą ilością wody, płynnych zapraw iniekcyjnych, z których nie następuje odsączanie wody (bleeding) jak i skurcz. Zawiesiny cementowe uzyskane przez dodanie produktu FLUID CABLE umożliwiają uzyskanie wysokiej płynności, wysokiej wytrzymałości mechanicznej, ochronę przed "korozją naprężeniową" i wyjątkową przyczepność do stali, co czyni je idealnymi do wypełniania osłon kabli sprężających oraz do konstrukcyjnego wzmocnienia gruntu, betonu i ścian warstwowych, luźnych lub niestabilnych, za pomocą iniekcji niskociśnieniowej. Produkt nie zawiera chlorków ani ani metali ekspansywnych.

CE EN 934-4

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Biały
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Działanie fizyko-chemiczne Fluid Cable zapewnia wydajność, niemożliwą do osiągnięcia przy użyciu tradycyjnych mieszanek. Z kolei pod względem chemicznym i fizyko-mechanicznym uzyskuje się następujące korzyści: • Doskonałą płynność przy obniżonym stosunku woda/cement. • Zatrzymywanie wody i stabilizację mieszanki w celu wyeliminowania wycieków, segregacji i zapewnienia wysokiej spójności. • Ograniczenie skurczu z indukowanym rozszerzeniem w zakresie od 250 do 400 mikronów/metr; brak mikropęknięć w wypełnianej objętości; doskonałe konstrukcyjne wypełnienie pęknięć. • Ochronę zbrojenia w środowisku agresywnym i zwiększoną przyczepność do stali. • Wydłużenie czasu urabialności. • Zwiększenie wytrzymałości mechanicznej w porównaniu z cementem wyjściowym; wartości wytrzymałości mechanicznej będą jednak uzależnione od reaktywności i rodzaju użytego cementu. Fluid Cable spełnia wymagania normy EN 934-4 Tabela T2 dotycząca dodatków do zapraw do kabli sprężających. W rozdziale „Parametry techniczne” przedstawiamy wartości uzyskane zgodnie z normą UNI EN 934-4 dla cementu typu CEM I, o klasie wytrzymałości 42,5, zgodnego z normą EN 197/1. Oto orientacyjne wytrzymałości mechaniczne po dodaniu 6% Fluid Cable do różnych cementów portlandzkich: PTL 52,5: wartości => 25 N/mm2 po 24 h, >= 65 N/mm2 po 28 dniach PTL 42,5: wartości => 20 N/mm2 po 24 h, >= 50 N/mm2 po 28 dniach PTL32,5: wartości => 15 N/mm2 a 24 h, >= 40 N/mm2 po 28 dniach Czasy wiązania są dłuższe w porównaniu z normalnymi wartościami wiązania użytego cementu, ale oczywiście zależą od rodzaju cementu i zmienności warunków klimatycznych i środowiska. Ogólnie rzecz biorąc, czasy wiązania są o około 20%-30% dłuższe niż czasy wiązania zastosowanych cementów.

Zastosowanie

Po wymieszaniu od 4 do 6 kg dodatku Fluid Cable ze 100 kg spoiwa hydraulicznego uzyskuje się płynną zaprawę, nadającą się do następujących zastosowań. • Wypełnianie osłon kabli sprężających oraz osłon lub zagłębień pod kotwy. • Przepuszczalność i naprawa porowatych lub luźnych konglomeratów. • Uszczelnianie lub naprawa konglomeratów żwirowych lub cementowych. • Uszczelnianie pęknięć w konglomeratach cementowych, murowanych, skałach. • Iniekcje wzmacniające w konstrukcjach murowanych.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Cegła – Mur mieszany – Mur kamienny

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W celu sprawdzenia przydatności produktu do określonych wymagań zawsze przeprowadzić testy wstępne.

przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: + 5 / + 35 °C
Produkt wyróżniony

Parametry techniczne

EN 445
Płynność metodą opadu stożka po 30′
≤ 28 s
EN 445
Zmiana objętości
0 < V ≤ 0.1 %
Przyczepność 10-20 N/mm²
EN 445 3 h
Wydzielanie się wody
< 1.5 %
Stosunek woda/spoiwo <0.4
mieszania
Gęstość objętościowa
≥ 2000 g/l
EN 445
Płynność metodą opadu stożka po 0′
≤ 24 s

Zużycie

Dodać od 4 do 6 kg produktu Fluid Cable na każde 100 kg spoiwa hydraulicznego.

Specyfikacja produktu

Dodatek w proszku do płynnych zapraw iniekcyjnych, z których nie następuje odsączanie wody (bleeding) jak i skurcz, o niskim stosunku w/c i wysokich parametrach właściwości mechanicznych, potwierdzony certyfikatem CE zgodnie z normą EN 934-4. Zużycie od 4 do 6 kg dodatku na każde 100 kg spoiwa hydraulicznego.

Parametry techniczne produktu Fluid Cable firmy Azichem srl,

 • Przyczepność: 10-20 N/mm²
 • Wyciekanie EN 445 (3 h): < 1,5 %
 • Płynność metodą stożka po 0′ EN 445: ≤ 24 s
 • Płynność metodą stożka po 30′ EN 445: ≤ 28 s
 • Gęstość objętościowa (mieszanka): ≥ 2000 g/l
 • Stosunek woda/spoiwo: < 0,40
 • Zmiana objętości EN 445: 0 < V ≤ 0.1 %

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią. Przechowywać produkt w temperaturze +5°C do +35°C.

Kod celny: 3824 4000

Sposób użycia

Dodać Fluid Cable bezpośrednio do mieszalnika w proporcji wagowej około 4%-6% w stosunku do spoiwa w mieszance (4-6 kg produktu na 100 kg spoiwa hydraulicznego). Dozowanie wody zarobowej musi być drastycznie zmniejszone w porównaniu do klasycznej mieszanki wodno-cementowej: wartości prawidłowego użycia, dla konsystencji nadającej się do iniekcji, wynoszą od 30% do 35% wagi w stosunku do spoiwa hydraulicznego, pamiętając o zasadzie, że im większa gęstość cementów, tym większe zapotrzebowanie na wodę.

Kolejność załadowywania mieszalnika, utrzymywanego w ciągłym ruchu, jest następująca (w nawiasach orientacyjne dawki poszczególnych składników do uzyskania około 70 litrów zaprawy do iniekcji): • Woda (25 litrów) • Fluid Cable (6 kg) • Spoiwo hydrauliczne (100 kg) • Stopniowo dodawać pozostałą wodę. Dodać przewidzianą ilość wody i kontynuować mieszanie, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, płynnej, nadającej się do iniekcji zawiesiny bez wycieków powierzchniowych. Stosować mieszadła mechaniczne i mieszać nie krócej niż 5-6 minut. Czas mieszania można skrócić do 2-3 minut, jeśli używane są turbomieszalniki lub mieszalniki szybkoobrotowe. Temperatura użytkowania wynosi od +5°C do +35°C. W temperaturach zbliżonych do dolnej granicy użytkowania, wymieszać produkt z gorącą wodą (40°C). W pracach naprawczych zawsze zaleca się zwilżenie wodą ubytków lub konglomeratów (należy to zrobić na kilka godzin przed iniekcją zaprawy, pamiętając o uprzednim usunięciu nadmiaru wody z powierzchni), aby zapobiec zasysaniu wody z mieszanki przed jej stwardnieniem przez naprawiane podłoża. Unikać stosowania w słonawej wodzie lub wodzie zawierającej chlorki. Przechowywać worki w suchym pomieszczeniu; PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM MIEJSCU. Produkt ma odczyn zasadowy: należy zachować takie same środki ostrożności jak przy stosowaniu cementów i wapna (rękawice, okulary ochronne i odzież ochronna, aby uniknąć kontaktu z zasadowym proszkiem, mogącym powodować podrażnienia). Nie używać zawartości otwartych worków, po zauważeniu zbrylania się produktu.

Metody aplikacji

Dodatek do innych komponentów – Iniekcja – Pompa

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.