Grout 6

Wysokowytrzymały, budowlany beton reoplastyczny o wysokiej ciekłości

Grout 6 to samopoziomująca, wysokowydajna zaprawa o wysokiej płynności, wzmocniona mikrowłóknami Readymesh PM-060. Produkt o wysokiej wytrzymałości nawet w agresywnym środowisku, wysokiej przyczepności do betonu i stali, o regulowanym skurczu. Kruszywa o maksymalnej wielkości 6 mm. Produkt idealnie nadaje się do renowacji, odnawiania, modernizacji sejsmicznej, o średnim i dużym przekroju (4-15 cm), na konstrukcjach żelbetowych i murowanych.

CE R4 EN 1504-3
CE EN 1504-6

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

WŁAŚCIWOŚCI ANTYKOROZYJNE I OCHRONNE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH; Mocne strony Grout 6 to:

• mieszanka wysokowytrzymałych bardzo drobnych spoiw w połączeniu z bardzo drobnymi krzemionkami o działaniu pucolanowym sprawia, że zaprawy pod koniec procesu utwardzania stają się samoistnie nieprzepuszczalne dla wody;

• silnie zasadowe pH (> 12) chroni pręty zbrojeniowe przed korozją;

• znikoma przepuszczalność dwutlenku węgla gwarantuje stwardniałym zaprawom doskonałą ochronę antykarbonatyzacyjną.

Wspomniane właściwości antykorozyjne sprawiają, że klasyczna pasywacja prętów zbrojeniowych, przed aplikacją płynnej zaprawy, NIE JEST KONIECZNA, pod warunkiem, że pomiędzy oczyszczeniem metalu a aplikacją zaprawy nie upłynie zbyt wiele czasu. Wynika to z ryzyka ponownego pojawienia się procesów utleniających. W związku z tym, aplikacja środka pasywującego (Repar Monosteel lub Repar Steel), nakładanego pędzlem miejscowo na zbrojenie, zalecana jest wyłącznie, jeśli między oczyszczeniem zbrojenia a aplikacją zaprawy przewiduje się długą przerwę. W przypadku wykonywania dylatacji drogowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów, do zaprawy Grout 6 można dodać 25 kg/m³ (300 g/25 kg worek) włókien stalowych Readymesh MM- 150 i 1 kg/m³ (10 g/worek) włókien polipropylenowych Readymesh PM-060.

Zastosowanie

Naprawy konstrukcyjne, korekty wymiarów, wzmocnienia, kotwienia o dużych wymiarach, wypełnienia otworów itp. wykonywane z użyciem pomp lub bezpośrednio wylewając zaprawę na budowie. Realizacje połączeń dylatacyjnych drogowych. Wzmacnianie płyt żelbetowych, naprawa posadzek przemysłowych.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Mur mieszany – Zardzewiała stal zbrojeniowa

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Biorąc pod uwagę właściwości samopoziomujące produktu i jego zdolność do samozagęszczania, należy zwrócić należytą uwagę na fazę wibracji. Nadmierne wibracje mogą pogorszyć estetykę produktu końcowego.

Nie stosować bez odpowiednich szalunków.

Należy zadbać o odpowiednią ochronę i nawilżenie podczas utwardzania produktu.

Zaprawę wylewać w taki sposób, aby nie powstawały pustki i nieciągłości. Wylewać tylko z jednej strony, aby nie tworzyły się pęcherze powietrza.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 60 min
Wymieszać z wodą: 10-12 %
Maksymalna średnica kruszywa: 6mm
Minimalna zalecana grubość: 1(*) – 4 cm
Maksymalna zalecana grubość: : 30 cm
(*) Grubość aplikacji poniżej 4 cm (do 1 cm) jest możliwa, gdy zaprawa Grout 6 jest wykorzystywana do wzmacniania, odnawiania i wyrównywania powierzchni płyt żelbetowych i posadzek przemysłowych, po uprzednim mechanicznym skuciu i umyciu powierzchni pod ciśnieniem.

Parametry techniczne

UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
> 25 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
> 70 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
> 5 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
> 8 N/mm²
UNI EN 13295
Odporność na karbonatyzację
0,5 mm
UNI EN 13036-4
Odporność na poślizg
50 mm
EN 13412
Moduł sprężystości
30000 N/mm²
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
2190 kg/m³
Przyczepność do betonu (test ścinania)> 5 MPa
UNI EN 13687-1
Oznaczenie kompatybilności cieplnej
≥ 2 mPa
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
> 70 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
> 8 N/mm²
Wytrzymałość na wyrywanie pręta stalowego o zwiększonej przyczepności> 30 MPa
EN 13501-1
Klasa reakcji na ogień
A1
UNI EN 1542
Przyczepność
≥ 2 N/mm²
UNI EN 13057
Podciąganie kapilarne
0.49 kg•h^0.5/ m²
UNI EN 1015-17
Zawartość chlorków
< 0.01 %

Zużycie

Około 19,50 kg/m² Grout 6 na każdy centymetr grubości do wykonania (około 1950 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Naprawy konstrukcyjne i zwiększanie przekroju, dla grubości od 5,0 do 10,0 cm, elementów żelbetowych, metodą wylewania ręcznego lub z zastosowaniem pomp, reoplastycznej zaprawy cementowej o normalnym czasie wiązania, typu Grout 6 firmy Azichem Srl, na bazie wysokowytrzymałych cementów, środków redukujących skurcz, wypełniaczy superpucolanowych i wyselekcjonowanych kruszyw; produkt certyfikowany CE zgodnie z EN 1504/3 i EN 1504/6, lekko ekspansywny w fazie plastycznej i w pierwszych 48 godzinach utwardzania. W przypadku wylewania dużych przekrojów (> 10 cm), należy dodać Ghiaietto 6.10 w proporcjach podanych w karcie technicznej. Uszorstnić powierzchnię i zaimpregnować ją wodą, co najmniej 8 godzin przed wylaniem zaprawy.
Zaimpregnować szalunek odpowiednimi olejami antyadhezyjnymi.

Parametry techniczne produktu Grout 6 firmy Azichem srl:

 • Przyczepność do betonu (test ścinania): > 5 MPa
 • Podciąganie kapilarne (UNI EN 13057): 0.49 kg•h^0.5/m²
 • Zawartość chlorków (UNI EN 1015-17): < 0,01 %
 • Oznaczenie kompatybilności cieplnej (UNI EN 13687-1): ≥ 2 mPa
 • Przyczepność (UNI EN 1542): ≥ 2 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2190 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 30000 N/mm²
 • Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): A1
 • Wytrzymałość na ściskanie po 01 dniu (UNI EN 12190): > 25 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 12190): > 70 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 01 dniu (UNI EN 196/1): > 5 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 196/1): > 8 N/mm²
 • Odporność na karbonatyzację (UNI EN 13295): 0,5mm
 • Wytrzymałość na wyrywanie pręta stalowego o zwiększonej przyczepności: > 30 MPa
 • Odporność na poślizg (UNI EN 13036-4): 50mm

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnię, na której aplikowany będzie produkt, oczyścić, usunąć zabrudzenia, kruszące się i odspojone fragmenty, kurz itp. oraz nasączyć powierzchnię wodą do stanu nasyconego przy suchej powierzchni. Aby uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, zawsze należy uszorstnić powierzchnię stosując skuwanie, piaskowanie itp. Optymalne właściwości powierzchni uzyskuje się przez zastosowanie wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring), usuwając z nich rdzę (za pomocą piaskowania lub szczotek ściernych).

Sposób użycia

Wlać 2/3 (około 2 litra na worek) wymaganej wody zarobowej do betoniarki, następnie stopniowo dodawać produkt i pozostałą wodę, mieszając do uzyskania jednorodnej mieszanki o pożądanej konsystencji. (*) Grubość aplikacji poniżej 4 cm (do 1 cm) jest możliwa, gdy zaprawa Grout 6 jest wykorzystywana do wzmacniania, odnawiania i wyrównywania powierzchni płyt żelbetowych i posadzek przemysłowych, po uprzednim mechanicznym skuciu i umyciu powierzchni pod ciśnieniem. W przypadku dużych przekrojów kotwienia należy dodać Ghiaietto 6.10 (więcej informacji znajdą Państwo w odpowiedniej karcie katalogowej).

Metody aplikacji

Wylewanie

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.