Repar Tix Bic

Dwuskładnikowa, tiksotropowa, reoplastyczna zaprawa konstrukcyjna wzmocniona włóknami

Dwuskładnikowa, konstrukcyjna zaprawa cementowa, kompozytowa, o skompensowanym skurczu, wzmocniona włóknami, na bazie wysoko wytrzymałych cementów, wyselekcjonowanego kruszywa, wypełniaczy super pucolanowych, wodnych dyspersji żywic polimerowych, migrujących inhibitorów korozji, domieszek uplastyczniających, stabilizujących i antykorozyjnych, mikrowłókien szklanych i polipropylenowych READYMESH o wysokiej zawartości cyrkonu.

CE GP EN 998-1
PCC EN 1504
CE R3 EN 1504-3

Składniki: Dwuskładnikowa
Postać: Proszek + Płyn
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg [A] – Kanister 5 kg [B] – Zestaw: 1 worek 25 kg [A] + 1 kanister 5 kg [B]

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Po wymieszaniu obu składników, zaprawę Repar Tix Bic można nakładać ręcznie lub za pomocą urządzeń natryskowych. Nałożony i stwardniały materiał charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością, trwałością i wodoodpornością, dobrą paroprzepuszczalnością oraz dużą wytrzymałością fizyko-mechaniczną (klasa R3 wg UNI EN 1504/3). Ponadto, produkt charakteryzuje się niskim modułem sprężystości, a jego składnik B zawiera migrujące inhibitory korozji. Tiksotropowe właściwości wyrobu umożliwiają doskonałą przyczepność oraz łatwe rozprowadzenie na powierzchniach pionowych, na spodnich częściach belek, wsporników i płyt stropowych, również na konstrukcjach poddanych pośrednio oddziaływaniu lekkich drgań lub obciążeń dynamicznych występujących podczas aplikacji wyrobu. Rozwiązuje problemy kompleksowych modernizacji i napraw, w tym na trudno dostępnym podłożu oraz wymagających wykonania warstw w szerokim zakresie grubości: od minimalnie 3 mm (nakładanie listwą i wykańczanie pacą) do maksymalnie 100 mm i więcej. Oczywiście taką grubość uzyskuje się nakładając warstwy o grubości 25-30 mm każda. (W przypadku grubych warstw na dużych powierzchniach zawsze zaleca się zastosowanie siatki zbrojeniowej mocowanej do podłoża łącznikami.) Po nałożeniu nie wymaga zwilżania ani zabezpieczenia przed odparowaniem. Super pucolanowa reakcja specjalnych, reaktywnych wypełniaczy zawartych w składniku A oraz trójwymiarowe mikrozbrojenie, jakie zapewnia odpowiednio dobrany zestaw włókien READYMESH, w połączeniu ze specjalnymi polimerami oraz migrującymi inhibitorami korozji, zawartymi w składniku B, gwarantują, iż po utwardzeniu wyrób charakteryzuje się wysoką przyczepnością do podłoża, jest stabilny wymiarowo oraz cechuje się bardzo wysoką odpornością na niekorzystne warunki środowiskowe (karbonatyzacja, kwaśne deszcze, chlorki, siarczany).

Zastosowanie

Do wszelkich napraw zniszczonych elementów betonowych oraz obiektów murowych. Renowacje, naprawy konstrukcyjne, odbudowa otuliny, wykonanie wytrzymałych i trwałych warstw w obiektach budownictwa ogólnego, hydrotechnicznego, przemysłowego, w elementach betonowych i murowych, również znajdujących się w środowiskach agresywnych (XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XS2, XS3, XA1, XA2, XA3, XF2, XF4).

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Cement włóknisty – Mury mieszane – Mury kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zakres temperatur aplikacji i przechowywania: +5/+35 °C. Nie nakładać w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia. Należy zadbać o odpowiednią ochronę i nawilżenie podczas utwardzania produktu. Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 60 min
Maksymalna średnica kruszywa: 1,5 mm
Minimalna zalecana grubość: 3 mm
Maksymalna zalecana grubość: 3 cm

Parametry techniczne

EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
> 18 N/mm²
EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
> 40 N/mm²
EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
> 50 N/mm²
EN 12190
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu  
> 4 N/mm²
EN 12190
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach  
7,5 N/mm²
EN 12190
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
9 N/mm²
UNI EN 13295
Średnia głębokość karbonatyzacji
3,7 mm
pH > 12
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
2125 kg/m³
UNI EN 1015-17
Zawartość chlorków
 0,01 %
UNI EN 1542
Przyczepność
2,3 N/mm²
EN 13501-1
Klasa reakcji na ogień:
B-s2 d0
UNI EN 1015-18
Absorpcja kapilarna
0,34 kg•h^0,5/m²
UNI EN 1015-19
Współczynnik przepuszczalnoścì
22,1 μ
Przepuszczalność (model̀ Darcy) 1 x 10 E-10 cm/s
EN 13142
Moduł sprężystości
16000 N/mm²

Zużycie

Około 20 kg/m² zaprawy Repar Tix Bic na każdy centymetr planowanej grubości (około 2000 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Renowacja i naprawy konstrukcyjne zniszczonych elementów betonowych i murowych za pomocą aplikacji kielnią, pacą lub maszynowo, dwuskładnikowej, tiksotropowej zaprawy cementowej o skompensowanym skurczu, typu Repar Tix Bic, produkcji Azichem Srl. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/3 (Klasa R3) i jest produkowany z wysoko wytrzymałego cementu, wypełniaczy super pucolanowych, wodnych dyspersji żywic polimerowych, środków przeciwskurczowych, plastyfikatorów, środków antykorozyjnych, z wyselekcjonowanego kruszywa oraz jest wzmocniony włóknami polipropylenowymi i szklanymi READYMESH. Właściwości antykorozyjne zaprawy zapewnia wysoka zasadowość, super pucolanowe właściwości składników oraz specjalne środki antykorozyjne zastosowane w składniku płynnym (B). Przed aplikacją wyrobu należy odpowiednio przygotować podłoże, tak aby było czyste nasycone wodą do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”, bez wszelkich, luźno związanych lub kruszących się części, niezapylone, bez pozostałości starych powłok lakierniczych itp.

Parametry techniczne zaprawy Repar Tix Bic produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 1015-18): 0,34 kg•h^0,5/m²
 • Współczynnik przepuszczalności (UNI EN 1015-19): 22,1 μ
 • Zawartość chlorków (UNI EN 1015-17): 0,01%
 • Przepuszczalność (model Darcy): 1 x 10 E-10 cm/s
 • Przyczepność (UNI EN 1542): 2,3 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2125 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13142): 16000 N/mm²
 • pH: > 12
 • Średnia głębokość karbonatyzacji (UNI EN 13295): 3,7 mm
 • Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): B-s2 d0
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu (EN 12190): > 18 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (EN 12190): > 50 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu (EN 12190): > 4 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (EN 12190): > 9 N/mm²

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych i kruszących się części, niezapylone itp. Muszą być nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Powierzchnie należy odpowiednio zszorstkowić za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, piaskowania itp., co pozwala uzyskać najwyższe parametry przyczepności do podłoża. Optymalne rezultaty można uzyskać za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). Odsłonić pręty zbrojeniowe z oznakami korozji lub mocno skorodowane. Usunąć rdzę z odsłoniętych prętów (wypiaskować lub wyszczotkować).

Sposób użycia

Wlać do mieszalnika (wiadro lub inny sprzęt) składnik B (płyn) i stopniowo dodawać składnik A (proszek) mieszając całość. Mieszać aż w masie nie będzie żadnych grud. Optymalną konsystencję wyrobu oraz wynikające z niej właściwości fizyko-mechaniczne deklarowane w tej karcie technicznej uzyskuje się po zastosowaniu 4,5 kg składnika B na każdy worek 25 kg. Zastosowanie większej ilości składnika B (0,5 kg) jest szczególnie przydatne podczas wykonywania warstwy gruntującej podłoże, do moczenia pacy podczas końcowych robót wygładzających lub w gorących i suchych warunkach realizacji prac, gdzie zmieszany wyrób pozostający w mieszalniku może wymagać dodatku niewielkiej ilości płynu w celu przywrócenia optymalnej konsystencji. Dzięki temu unika się niekontrolowanego dodawania wody. Wykonanie napraw o grubości w zakresie od 3 do 30 mm. Przy dużych grubościach napraw można dodać żwir w rozmiarze 3/6 mm (dodać najwyżej 30% początkowej wagi masy). Duże grubości uzupełnień, napraw, wymagania statyczne wynikające z monolitycznego charakteru konstrukcji itp. mogą wymagać zastosowania odpowiedniego zbrojenia (siatki elektrospawane itp.), mocowanego do podłoża za pomocą produktów Syntech Profix, Grout Micro-J czy Repar Tix G2.

Metody aplikacji

Paca – Agregat natryskowy – Agregat tynkarski – Szpachla – Kielnia

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.