Grout 2

Samopoziomująca, konstrukcyjna, bezkurczowa zaprawa do precyzyjnego kotwienia

Grout 2 to samopoziomująca, wysokowydajna zaprawa rozlewna, wzmocniona mikrowłóknami READYMESH PM-060, o wysokiej wytrzymałości nawet w agresywnym środowisku, wysokiej przyczepności do betonu i stali o skompensowanym skurczu. Zawiera kruszywa o maksymalnej wielkości 2 mm. Idealna do kotwienia maszyn z polewką pod ich podstawy, kotwienia izolatorów sejsmicznych, prętów, uzupełniania ubytków i wzmacniania cienkimi warstwami (2-6 cm) konstrukcji żelbetowych i murowych.

CE R4 EN 1504-3
CE EN 1504-6

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Grout 2 jest zaprawą samopoziomującą, doskonale rozlewną, zawierającą kruszywo o maksymalnym rozmiarze 2 mm, nadającą się do całkowitego wypełniania skomplikowanych, zazwyczaj niedostępnych ubytków, nawet jeśli są oddalone od miejsca odlewania i charakteryzują się niewielką szerokością. Wysoka zawartość mikrokrzemionek o działaniu pucolanowym oraz brak zjawiska „beedingu” przyczynia się do uzyskania dobrej przyczepności do podłoża oraz zbrojenia. Inną cechą tego produktu jest eliminacja skurczu plastycznego, kompensacja skurczu higrometrycznego, doskonała wytrzymałość na działanie środków chemicznych, cykle zamrażania-rozmrażania oraz odporność na smary i oleje. Bardzo dobre właściwości ANTYKOROZYJNE i OCHRONNE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH są uzyskiwane dzięki następującym cechom:

• mieszanka wysokowytrzymałych bardzo drobnych spoiw w połączeniu z bardzo drobnymi krzemionkami o działaniu pucolanowym sprawia, że zaprawy pod koniec procesu utwardzania stają się samoistnie nieprzepuszczalne dla wody;

• silnie zasadowe pH (> 12) chroni pręty zbrojeniowe przed inicjacją korozji;

• znikoma przepuszczalność dwutlenku węgla gwarantuje stwardniałym zaprawom doskonałą ochronnę antykarbonatyzacyjną.

Wspomniane właściwości antykorozyjne sprawiają, że klasyczna pasywacja prętów zbrojeniowych, przed wylaniem zaprawy rozlewnej, NIE JEST KONIECZNA, pod warunkiem, że pomiędzy czyszczeniem do stanu białego metalu, a wylaniem zaprawy nie upłynie zbyt wiele czasu, ze względu na ryzyko ponownego pojawienia się procesów korozyjnych. W związku z tym, tylko jeśli przewiduje się długą przerwę między czyszczeniem zbrojenia, a wylewaniem zaprawy, zalecamy obróbkę zaprawą pasywującą (Repar Monosteel lub Repar Steel), nakładaną pędzlem miejscowo tylko na stal zbrojeniową. W przypadku wykonywania dylatacji drogowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów, do zaprawy Grout 2 można dodać 25 kg/m³ (300 g/25 kg worek) włókien stalowych Readymesh MM-150 i 1 kg/m³ (10 g/worek) włókien polipropylenowych Readymesh PM-060.

Zastosowanie

Precyzyjne kotwienie maszyn przemysłowych: pras, turbin, podajników, walcarek, alternatorów, suwnic, konstrukcji metalowych, torów itp. Naprawy konstrukcyjne, renowacje, głębokie osadzanie i zbrojenie za pomocą iniekcji lub odlewów w szalunkach. Wykonywanie kotew połączeniowych z prętów stalowych o średnicy i głębokości zgodnej ze specyfikacją projektową, poprzez wlewanie zaprawy do specjalnie przygotowanych otworów. Wykonanie dylatacji drogowych. Naprawa spękanych powierzchni skalnych poprzez nawiercanie i wypełnianie rozlewną zaprawą konstrukcyjną. Kotwienie prętów zbrojeniowych w betonie, murze i skale.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Mur mieszany – Skorodowane pręty zbrojeniowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Biorąc pod uwagę właściwości samopoziomujące produktu i jego zdolność do samozagęszczania, należy zwrócić uwagę na etap wibrowania. Nadmierne wibracje mogą pogorszyć estetykę produktu końcowego.

Nie używać w razie braku odpowiednich szalunków.

Należy zadbać o zabezpieczenie i utwardzenie na mokro odsłoniętych powierzchni.
Należy stosować techniki realizacji prac, które zapewniają brak powstawania pustych przestrzeni i nieciągłości. Zaprawę należy wylewać tylko z jednej strony, aby uniknąć tworzenia się pęcherzy powietrznych.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.
Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.
Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.
Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: : +5 / +35 °C
Żywotność: 30 min
Wymieszać z wodą: 14 %
Maksymalna średnica kruszywa: 2mm
Minimalna zalecana grubość: 2 cm
Maksymalna zalecana grubość:  15cm

Parametry techniczne

EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
> 45 N/mm²
EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
> 75 N/mm²
EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
> 90 N/mm²
EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
> 7 N/mm²
EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
> 11 N/mm²
EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
> 13 N/mm²
RILEM-CEB-FIP RC6-78
Odporność na wyrywanie pręta stalowego o zwiększonej przyczepności
>  24 MPa
EN 13529
Odporność na karbonatyzację
1 mm
Przepuszczalność Darcy10⁻¹⁰ cm/s
EN 13687-1 – A/B
Oznaczenie kompatybilności cieplnej
2.0 N/mm²
EN 13501-1
Klasa reakcji na ogień
 A1
UNI EN 1542
Przyczepność
2.32 N/mm²
UNI EN 13057
Absorpcja kapilarna
0.45 kg•h^0.5/ m²
EN 13036-4 – CS III
Odporność na poślizg
68 mm
Odporność na oleje smarowe (kąpiel olejowa przez 60 dni w
temperaturze 40°C):
BRAK JAKIEJKOLWIEK DEGRADACJI
EN 1015-17
Zawartość chlorków
< 0.01 %
EN 13412
Moduł sprężystości
30000 N/mm²
Stosunek woda/spoiwa0.35
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
2100 kg/m³

Zużycie

Około 19 kg/m² Grout 2 na każdy centymetr grubości do wykonania (około 1900 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

NAPRAWY KONSTRUKCYJNE
Naprawy konstrukcyjne, zwiększanie przekroju i kotwienie prętów zbrojeniowych, dla grubości od 2,5 do 6,0 cm, elementów żelbetowych, metodą odlewania ręcznego lub odpowiednią pompą z użyciem reoplastycznej zaprawy cementowej o standardowym czasie wiązania typu Grout 2 firmy Azichem Srl, na bazie wysokowytrzymałych cementów, środków przeciwskurczowych, wypełniaczy superpucolanowych i wyselekcjonowanych kruszyw; produkt certyfikowany CE zgodnie z EN 1504/3 i EN 1504/6, nieznacznie ekspansywny w fazie plastycznej i w pierwszych 48 godzinach utwardzania. W przypadku wylewania dużych przekrojów (> 6 cm), należy dodać produkt z Ghiaietto 6.10 w proporcjach podanych w karcie technicznej. Zszorstkowić podłoże i nasączyć wodą, co najmniej 8 godzin przed wylaniem zaprawy. Zabezpieczyć deskowanie odpowiednimi środkami antyadhezyjnymi.

KOTWIENIE MASZYN
Do precyzyjnego kotwienia maszyn, w grubościach centymetrowych, zalecamy zastosowanie zaprawy cementowej o bardzo dużej rozlewności, typu Grout 2, aplikowanej przez wylewanie, firmy Azichem Srl, posiadającej certyfikat CE zgodnie z normami EN 1504/3 i EN 1504/6. Nasycić beton fundamentowy wodą co najmniej 8 godzin przed wylaniem zaprawy kotwiącej”Po stronie wylewania zaprawy należy zapewnić 15cm wzmocnienie szalunku oraz należy zapewnić co najmniej 15cm wolnej przestrzeni pomiędzy szalunkiem, a podstawą maszyny. Zaprawę wylewać w szalunki w sposób ciągły, bez przerw. Zaprawę należy wylewać tylko z jednej strony, aby ułatwić usuwanie powietrza z zaprawy. Rozlewanie zaprawy należy wspomagać poprzez przesuwanie elastycznych prętów tam i z powrotem pod podstawą maszyny.
Zużycie: 1900 kg/m3

Właściwości techniczne produktu Grout 2 firmy Azichem srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0.45 kg•h^0.5/m²
 • Zawartość chlorków (EN 1015-17): < 0,01 % Oznaczenie kompatybilności cieplnej (EN 13687-1- A/B): 2.0 N/mm² Przepuszczalność Darcy: 10⁻10 cm/s Przyczepność (UNI EN 1542): 2.32 N/mm² Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2100 kg/m³ Moduł sprężystości (EN 13412): 30000 N/mm² Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): A1 Wytrzymałość na ściskanie (EN 12190): > 75 N/mm²
 • Wytrzymałość na zaginanie (EN 196- 1): > 10 N/mm²
 • Odporność na oleje smarowe (kąpiel olejowa przez 60 dni w temperaturze 40°C): BRAK DEGRADACJI
 • Odporność na karbonatyzację (EN 13529):
 • Odporność na wyrywanie pręta stalowego o zwiększonej przyczepności (RILEM-CEB-FIP RC6-78): > 24 MPa
 • Odporność na poślizg (EN 13036-4 – CS III): 68m

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

„Powierzchnia, na której ma być aplikowany produkt musi być oczyszczona z zabrudzeń, kurzu, pyłu, wszelkich luźno związanych części itp. oraz nasączona wodą do stanu tzw.”nasyconego przy suchej powierzchni. Aby uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, zawsze należy zwiększyć szorstkość powierzchni stosując frezowanie, piaskowanie itp. „Najlepsze parametry przygotowania powierzchni uzyskuje się w wyniku jej przygotowania z użyciem wody pod wysokim ciśnieniem. Usunąć rdzę z odsłoniętego zbrojenia (za pomocą piaskowania lub szczotek ściernych).

Sposób użycia

Wlać 2/3 (około 2,5 litra na worek) wymaganej wody zarobowej do betoniarki, następnie stopniowo dodawać produkt i pozostałą wodę, mieszając do uzyskania jednorodnej mieszanki o pożądanej konsystencji. W przypadku dużych przekrojów kotew należy dodać Ghiaietto 6.10 (więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej karcie technicznej).

Metody aplikacji

Wylewanie

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.