Grout 6 HP SFR

Konstrukcyjna zaprawa betonowa o wysokiej płynności i kontrolowanym skurczu do kotwienia

Grout 6 HP SFR to bardzo wydajna zaprawa betonowa o wysokiej płynności, wzmocniona włóknami, o wytrzymałości mechanicznej na ściskanie i na rozciąganie przy zginaniu znacznie przewyższającej zwykłe zaprawy konstrukcyjne, stosowana do napraw, uzupełnień i wzmacniania betonu zbrojonego i specjalnych konstrukcji z fibrobetonu. Mieszanka specjalnych włókien stalowych (Readymesh MM-150) i włókien syntetycznych (Readymesh PM-060) pozwala na drastyczne zmniejszenie lub nawet wyeliminowanie skurczu plastyczno-higrometrycznego i uzyskanie wyjątkowej ciągliwości, wartości energii pękania, odporności na uderzenia i naprężenia dynamiczne.

CE R4 EN 1504-3
CE EN 1504-6

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Grout 6 HP SFR pozwala uzyskać, przy bardzo niskim stosunku woda/spoiwo, reologie samozagęszczalne i o wysokiej rozlewności, które sprzyjają ruchowi zaprawy i doskonałemu wypełnieniu elementów żelbetowych, nawet w przypadku wąskich szczelin. Mikrokrzemiany o działaniu pucolanowym zwiększają spoistość mieszanki z typowym efektem zapobiegającym segregacji i wymywaniu. Specjalna gęstość spoiw hydraulicznych zawartych w produkcie sprzyja przyczepności do podłoża i siatkowaniu składników włóknistych. Mieszanka włókien nadaje odlewom wykonanym z Grout 6 HP SFR wyjątkową plastyczność, ciągliwość i wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu. W kwestii funkcji ANTYKOROZYJNEJ i OCHRONNEJ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH, najważniejszymi cechami Grout 6 HP SFR są:

• mieszanka wysokowytrzymałych bardzo drobnych spoiw, połączonych z krzemionkami o działaniu pucolanowym, która sprawia, że zaprawy pod koniec procesu utwardzania są wewnętrznie nieprzepuszczalne dla wody;

• silnie zasadowe pH (> 12) chroni pręty zbrojeniowe przed zapoczątkowaniem korozji;

• znikoma przepuszczalność dwutlenku węgla nadaje stwardniałym zaprawom doskonałą ochronę antykarbonatyzacyjną.

Istniejące właściwości antykorozyjne sprawiają, że klasyczna obróbka pasywacyjna prętów zbrojeniowych, przygotowująca do aplikacji zaprawy, NIE JEST KONIECZNA, pod warunkiem, że nie upłynie zbyt dużo czasu między oczyszczeniem do stanu białego metalu a wylaniem zaprawy, z powodu ryzyka ponownego pojawienia się procesów utleniających. W związku z tym, jeśli przewiduje się długą przerwę między oczyszczeniem prętów, a wylewaniem zaprawy, zaleca się obróbkę zaprawą pasywującą (Repar Monosteel lub Repar Steel), nakładaną miejscowo pędzlem na stal zbrojeniową.

Zastosowanie

Wylewanie lub pompowane wykonywane we wszelkiego rodzaju naprawach budowlanych żelbetu, wzmacnianiu i modernizacji sejsmicznej, podniesienia wytrzymałości przekroju konstrukcji żelbetowych i murarskich, kotwienia dużych maszyn, szczególnie przy znacznych nieprężeniach dynamicznych, kotwienia słupków portowych, wypełnienia otworów renowacji posadzek przemysłowych silnie obciążonych statycznie i dynamicznie, renowacji zniszczonych płyt na obiektach mostowych i wiaduktach, zwłaszcza przy konieczności szybkiego przywrócenia ruchu kołowego, przy wzmacnianiu stropów poprzez wykonanie współpracującego płaszcza (o grubości min. 25 mm), budowie ścian pancernych w skarbcach i bunkrach.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Ściany mieszane – Ściany ceglane- Powierzchnie kamienne – Pręty zbrojeniowe oksydowane

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 30 min
Wymieszać z wodą: 10-11 %
Maksymalna średnica kruszywa: 6mm
Minimalna zalecana grubość: 2,5 cm
Maksymalna zalecana grubość: 20 cm

Parametry techniczne

UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
50 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
85 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
> 100 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
7 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
14 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
16 N/mm²
NTC 2018 § 11.2.10.2
Wytrzymałość na rozciąganie
> 5 N/mm²
UNI EN 13295
Odporność na karbonatyzację
0,5 mm
EN 13501-1
Klasa reakcji na ogień
A1
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
2370 kg/m³
UNI EN 1542
Przyczepność
3 N/mm²
EN 12390-6
Wytrzymałość na rozciąganie pośrednie
> 6 N/mm²
UNI EN 13057
Podciąganie kapilarne
< 0.5 kg•h^0.5/ m²
UNI EN 1015-17
Zawartość chlorków
< 0.01 %
EN 13412
Moduł sprężystości
35000 N/mm²

Zużycie

Około 21 kg/m² Grout 6 HP SFR na każdy centymetr grubości do wykonania (około 2100 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Naprawy konstrukcyjne, zwiększanie przekroju dla grubości od 5,0 do 15,0 cm elementów żelbetowych, metodą ręcznego wylewania lub z zastosowaniem pomp z użyciem reoplastycznej zaprawy cementowej, wzmocnionej włóknami, o normalnej szybkości wiązania, wysokich parametrach i szybkim utwardzaniu, typu Grout 6 HP SFR firmy Azichem Srl, na bazie wysokowytrzymałych cementów, środków redukujących skurcz, wypełniaczy superpucolanowych i wyselekcjonowanych kruszyw oraz mieszanki włókien stalowych i polipropylenowych; produkt certyfikowany CE zgodnie z EN 1504/3, lekko ekspansywny w fazie plastycznej i w pierwszych 48 godzinach utwardzania. W przypadku wykonywania dużych przekrojów (> 15 cm), należy dodać produkt Ghiaietto 6.10 w proporcjach podanych w karcie technicznej. Uszorstnić powierzchnię i zaimpregnować ją wodą, co najmniej 8 godzin przed wylaniem zaprawy. Zaimpregnować szalunek odpowiednimi olejami antyadhezyjnymi.

Parametry techniczne produktu Grout 6 HP SFR firmy Azichem srl:

 • Podciąganie kapilarne (UNI EN 13057): <0.50 kg•h^0.5/m²
 • Zawartość chlorków (UNI EN 1015-17): < 0,01 %
 • Przyczepność (UNI EN 1542): 3 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2370 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 35000 N/mm²
 • Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): A1 _
 • Wytrzymałość na ściskanie po 01 dniu (UNI EN 12190): 50 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 07 dniach (UNI EN 12190): 85 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 12190): 100 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 01 dniu (UNI EN 196/1): 7 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 07 dniach (UNI EN 196/1): 14 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 196/1): 16 N/mm²
 • Wytrzymałość na rozciąganie (NTC 2018 § 11.2.10.2): > 5 N/mm²
 • Odporność na karbonatyzację (UN EN 13295): 0,5mm

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnię, na której aplikowany będzie produkt, oczyścić, usunąć zabrudzenia, kruszące się i odspojone fragmenty, kurz itp. oraz nasączyć wodą powierzchnię do stanu nasyconego przy suchej powierzchni. Aby uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, należy uszorstnić powierzchnię stosując skuwanie, piaskowanie itp. Optymalne właściwości powierzchni uzyskuje się przez zastosowanie wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). Odsłonić zardzewiałe lun rdzewiejące pręty. Usunąć rdzę z odsłoniętego zbrojenia (za pomocą piaskowania lub szczotek ściernych).

Sposób użycia

Wymieszać całą zawartość jednego worka Grout 6 HP SFR za pomocą mieszadeł pionowych przez co najmniej 6 minut, początkowo wlewając nieco mniej wody (9% = 2,25l/25 kg worek) w stosunku do wymaganej ilości (10% – 12% = 2,5l – 3,0l/25 kg worek), ciągle mieszając przez co najmniej 4 minuty. Po upływie czasu mieszania należy ocenić konsystencję mieszanki i w razie potrzeby stopniowo dodawać ostatnią porcję wody, aż do uzyskania pożądanej urabialności, nie przekraczając granicy 12% (3,0 l/25 kg worek, mieszając z dużą prędkością przez co najmniej kolejne dwie – trzy minuty. W przypadku dużych przekrojów należy dodać Ghiaietto 6.10 (zachęcamy do zapoznania się z odpowiednią kartą techniczną i kontakt z naszym działu obsługi technicznej w celu uzyskania dalszych informacji na temat dozowania Ghiaietto 6.10). Biorąc pod uwagę właściwości samopoziomujące produktu i jego zdolność do samozagęszczania, należy zwrócić należytą uwagę na fazę wibracji. Nadmierne wibrowanie może pogorszyć estetykę produktu końcowego. Nie stosować bez odpowiednich szalunków. Należy zadbać o odpowiednią ochronę i nawilżenie podczas utwardzania produktu. Zaprawę wylewać w taki sposób, aby nie powstawały pustki i nieciągłości. Wylewać tylko z jednej strony, aby nie tworzyły się pęcherze powietrza.

Metody aplikacji

Wylewanie

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.