Repar Tix SFR

Tiksotropowa, wzmocniona włóknami zaprawa konstrukcyjna o skompensowanym skurczu

Tiksotropowa, konstrukcyjna zaprawa cementowa o wysokich parametrach, wzmocniona mieszanką mikrowłókien metalowych (l= 6 mm, średnica = 0,22 mm) oraz odpornych na działanie alkaliów mikrowłókien syntetycznych, stosowana do napraw i wykonywania grubych warstw wzmacniających konstrukcje żelbetowe oraz murowane, również w trudnych warunkach (środowisko morskie, przemysłowe, cyklicznie suche lub mokre).

CE R4 EN 1504-3

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Repar Tix SFR to zaprawa konstrukcyjna, zawierająca mieszankę specjalnego cementu, mikrokrzemianów o działaniu pucolanowym, składników przeciwskurczowych, specjalnych domieszek, kruszywa dobranego pod względem odpowiedniego uziarnienia oraz mikrowłókien metalowych 6 mm ((≥ 2,5% masy) i syntetycznych wielowłókienkowych 6 mm (≥ 0,1% masy). Po aplikacji, zaprawa cechuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie przy zginaniu, wysoką wytrzymałością na pękanie, wysoką przyczepnością do podłoża, jest szczelna, stabilna wymiarowo oraz trwała. Wysoka zawartość metalowych włókien wzmacniających zwiększa sprężystość wzmocnień oraz warstw konsolidujących wykonanych z użyciem zaprawy Repar Tix SFR.

Zastosowanie

Odbudowa, naprawa i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowanych, również w przypadku konieczności wykonania grubych warstw i elementów o znacznych rozmiarach. Odbudowa i naprawa otuliny w obiektach z mocno zniszczonego betonu, również w bardzo niesprzyjających i ciężkich warunkach (otoczenie morskie, przemysłowe, oczyszczalnie, rurociągi hydrauliczne). Solidna i trwała konsolidacja konstrukcyjna obiektów drogowych (mosty, wiadukty, tunele itp.). Gzymsy wzmacniające sklepienia murowane. Wzmocnienia i modernizacja sejsmiczna z zastosowaniem siatek wzmacniających z włókna szklanego z linii ARMAGLASS, łączników z włókna szklanego Armaglass Connectow oraz spiralnych prętów ze stali nierdzewnej Helix Steel AISI 304.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Prefabrykaty – Mury mieszane

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas utwardzania produktu należy zadbać o wykonanie odpowiednich procedur zapewniających ochronę i nawilżenie odsłoniętych powierzchni, które trzeba zabezpieczyć przed opadami deszczu, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przed działaniem wiatru itp. Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 60 min
Wymieszać z wodą: 20-22 %
Maksymalny rozmiar kruszywa: 1,5 mm
Minimalna zalecana grubość: 8 mm
Maksymalna zalecana grubość: 50 mm
Zużycie: 1,9 kg/dm³

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
UNI EN 12190
≥ 25 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
UNI EN 12190
≥ 50 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
UNI EN 12190
≥ 70 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
UNI EN 196-1
≥ 9,5 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie3,8 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (wytrzymałość średnia)
UNI EN 14651
4,7 MPa
Średnia wytrzymałość resztkowa po pęknięciu (0,5 mm) – średnia fR1
EN 14651
3,1 MPa
Średnia wytrzymałość resztkowa po pęknięciu (2,5 mm) – średnia fR3
EN 14651
1,6 MPa
Wytrzymałość
EN 14651
klasa 3a
Odporność na karbonatyzację
UN EN 13295
0,5 mm
Odporność na poślizg
UNI EN 13036-4
56,0 mm
Przyczepność do podłoża
UNI EN 1015-12
2 MPa
Absorpcja kapilarna
UNI EN 13057
0,48 kg•h^0,5/m²
Współczynnik przepuszczalności
ASTM D 5887
10⁻¹² m/s
Kompatybilność cieplna
UNI EN 13687-1
2,4 MPa
Zawartość chlorków
EN 1015-17
< 0,01 %
Moduł sprężystości
EN 13412
24000 N/mm²
Klasa reakcji na ogień
EN 13501-1
A1

Zużycie

Około 19 kg/m² zaprawy Repar Tix SFR na każdy centymetr grubości planowanej do wykonania (około 1900 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Renowacja i naprawy konstrukcyjne elementów z uszkodzonego betonu, za pomocą reoplastycznej, konstrukcyjnej, tiksotropowej zaprawy cementowej, nakładanej kielnią, pacą lub maszynowo, typu Repar Tix SFR, produkcji Azichem Srl. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/3 (KLASA R4) i jest produkowany ze specjalnego cementu, odpowiednio dobranego kruszywa krzemionkowego oraz mikrokrzemianów o działaniu pucolanowym. Jest wzmocniony mikrowłóknami o długości 6 mm i średnicy 0,22 mm, wykonanymi ze stopu metalowego i zabezpieczonymi przed korozją powłoką z mosiądzu (dodatek włókien: 60 kg/m3) oraz wielowłókienkowymi włóknami syntetycznymi o długości 6 mm (dodatek włókien: 1 kg/m3). Zaprawa zawiera ponadto składniki przeciwskurczowe.
Dzięki właściwościom fizyko-mechanicznym zapewniającym bardzo dobrą przyczepność do podłoża, stabilność wymiarową oraz szczelność, zaprawa Repar Tix SFR może być stosowana również do wzmacniania obiektów narażonych na ciężkie warunki środowiskowe (otoczenie morskie, przemysłowe), a jej użycie gwarantuje znaczne przedłużenie trwałości obiektu. Niezbędne jest odpowiednie przygotowanie podłoża, które przed nałożeniem produktu należy odpowiednio zszorstkowić, wyczyścić, nasycić wodą do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni” oraz usunąć wszelkie kruszące się lub luźno związane części, pył itp.  Zużycie: 1900 kg/m³.

Parametry techniczne zaprawy Repar Tix SFR produkcji Azichem Srl:

 • Przyczepność do podłoża (EN 1541): > 3 MPa
 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0,48 kg•h^0,5/m²
 • Współczynnik przepuszczalności (ASTM D 5887): 10-12m/s
 • Zawartość chlorków (UNI EN 1015-17): < 0,01%
 • Kompatybilność cieplna (UNI EN 13687-1): 2,4 MPa
 • Przyczepność (UNI EN 1015,12): 2,8 N/mm²
 • Moduł sprężystości (EN 13142): 24000 N/mm²
 • Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): A1
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu (UNI EN 12190): ≥ 25 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 12190): ≥ 70 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 196/1): ≥ 9,5 N/mm²
 • Wytrzymałość na rozciąganie: 3,8 N/mm²
 • Odporność na karbonatyzację (UNI EN 13295): 0,5 mm
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu – granica proporcjonalności (wartość średnia) EN 14651: 4,7 MPa
 • Średnia wytrzymałość resztkowa po pęknięciu (0,5 mm) – fR1 średnia EN 14651: 3,1 MPa
 • Średnia wytrzymałość resztkowa po pęknięciu (2,5 mm) – fR3 średnia EN 14651: 1,6 MPa
 • Wytrzymałość EN 14651 klasa: 3a

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych części, niezapylone itp. Muszą być odpowiednio nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Powierzchnie należy odpowiednio zszorstkowić za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, piaskowania itp., co pozwala uzyskać najwyższe parametry przyczepności do podłoża. Optymalne rezultaty można uzyskać za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). Odsłonić pręty zbrojeniowe z oznakami korozji lub mocno skorodowane. Usunąć rdzę z odsłoniętych prętów (wypiaskować lub wyszczotkować).

Sposób użycia

Wlać do mieszalnika około 2/3 wody zarobowej, dodać Repar Tix SFR i pozostałą wodę. Mieszać do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. Woda do przygotowania masy musi stanowić około 20-22% masy worka. Po całkowitym wymieszaniu poczekać kilka minut przed rozpoczęciem nakładania. Aplikować produkt pistoletem do obrzutki tynkarskiej, agregatem tynkarskim lub natryskowym, w ilości odpowiedniej do wymagań w konkretnej sytuacji.

Metody aplikacji

Paca – Agregat natryskowy – Agregat tynkarski – Szpachla – Kielnia

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.