Syntech IC 55

Płynna żywica epoksydowa do wzmacniania konstrukcji budowlanych

Czysta, dwuskładnikowa żywica epoksydowa, bardzo płynna, nie zawierająca wypełniaczy i rozpuszczalników, przeznaczona do bardzo wydajnych iniekcji konstrukcyjnych na: zniszczonych murach, betonie, starych jastrychach i posadzkach przemysłowych, spękanych tynkach i zaprawach itp. Produkt idealnie nadaje się do mocowania prętów, kotew i łączników przy jednoczesnym konstrukcyjnym wzmocnieniu wszelkich pęknięć lub ubytków (ze względu na dużą płynność, produkt może być stosowany tylko w otworach nachylonych w dół). Przeznaczony również do głębokiego wzmocnienia materiałów drewnianych i innych rodzajów materiałów porowatych, poprzez impregnację pędzlem lub wałkiem.

CE EN 1504-6
CE EN 1504-5

Składniki: Dwuskładnikowy
Postać: Płyn + Płyn
Dostępne kolory: Słomkowożółty
Opakowania i pojemność: Puszka 1 kg [A] – Puszka 5 kg [A] – Puszka 0,5 kg [B]- Puszka 2,5 kg [B] – Zestaw: 1 Puszka 1 kg [A] + 1 Puszka 0,5 kg [B]- Zestaw: 1 Puszka 5 kg [A] + 1 Puszka 2,5 kg [B]

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Zastosowanie

Iniekcje wzmacniające i wypełniające pęknięcia w konstrukcjach z betonu, kamienia, cegły oraz mieszanych itp. Konstrukcyjne wzmacnianie pęknięć po trzęsieniu ziemi w żelbecie. Kotwienie, klejenie i mocowanie łączników, płyt itp. (posiadających otwory na kotwy nachylone w dół). Konstrukcyjne wzmacnianie i niewielkie rekonstrukcje (tylko poziome).

Wzmacnianie porowatych materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień naturalny, cegła itp.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynk – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Prefabrykaty – Drewno – Cegła – Tuf – Mur mieszany – Mur z kamienia – Wylewki posadzkowe – Mur kamienny

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Ciężar właściwy: 1,1 kg/dm³
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 25 min

Parametry techniczne

EN 196
Wytrzymałość na zginanie
45 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie
> 70 N/mm²
UNI EN 1881
Odporność na wyrywanie pręta stalowego o zwiększonej przyczepności
0.1 mm
EN 1771
Oznaczanie iniekcyjności z zastosowaniem warstwy mokrego piasku
190 s
Utrata objętości < 3 %
UNI EN 12614
Temperatura zeszklenia
50 °C
ISO 178
Moduł sprężystości
3000 N/mm²
EN 1771
Oznaczanie iniekcyjności z zastosowaniem warstwy suchego piasku
190 s
Utwardzenie w dotyku w  20°C 6 – 8 h
Masa sucha 100 %
Temperatura robocza -20/ +60 °C.
w 25°C
Lepkość
450/ 550 mPa·s
Całkowite utwardzenie w 20°C 7 dni
wagowo
Współczynnik katalizy
A : B = 100 : 50%

Zużycie

Około 1,1 kg produktu Syntech IC 55 na każdy decymetr sześcienny objętości do wypełnienia.

Specyfikacja produktu

Dwuskładnikowej płynna żywica epoksydowa, bez wypełniaczy i rozpuszczalników, typu Syntech IC 55 firmy Azichem Srl. Produkt posiada certyfikat CE zgodnie z rozporządzeniem 1504/6, używany do wzmocnień konstrukcyjnych w przypadku uszkodzeń betonu, do muru, jastrychu, posadzek przemysłowych, zapraw, tynków, materiałów porowatych, drewna. Podłoże przed zastosowaniem produktu powinno, osuszone i oczyszczone z zanieczyszczeń i kurzu.

Parametry techniczne dwuskładnikowej żywicy epoksydowej Syntech IC 55 firmy Azichem Srl

 • Wydłużenie przy zerwaniu wzdłużnym: 12%
 • Utwardzenie w dotyku (w 20°C): 6- 8 h
 • Całkowite utwardzenie (w 20°C): 7 dzień
 • Współczynnik katalizy (wagowy): A:B = 100:50
 • Wytrzymałość na ściskanie: 100 N/mm²
 • Temperatura robocza: -20/+60°C
 • Przyczepność do podłoża: ≥ 3 N/mm2

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Przechowywać produkt w temperaturze +5°C do +35°C.

Kod celny: 3907 3000

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie aplikacji muszą być utwardzone, suche (wilgotność resztkowa, mierzona na głębokości 4 cm, nie może przekraczać 4%), wolne od kurzu, tłuszczu, zanieczyszczeń, odspojonych i/lub złuszczających się fragmentów starych powłok.

Sposób użycia

Upewnić się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane i założyć środki ochrony indywidualnej, wymienione w karcie charakterystyki. Połączyć całą zawartość opakowań składnika B i składnika A, dokładnie mieszając mieszadłem niskoobrotowym, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Aplikować w zależności od rodzaju robót: iniekcja, wylewanie, nakładanie pędzlem itp. Nie nakładać na mokre lub zakurzone podłoża. Aplikacja produktu na nieodpowiednio przygotowanym podłożu może prowadzić do nieprzyjemnych usterek: odprysków, pęcherzy itp. Aplikować produkt wyłącznie w przewidzianych warunkach temperaturowych (+8 /+35 °C). Zużyć produkt natychmiast po wymieszaniu i zawsze przygotowywać tylko taką ilość produktu jaką można natychmiast zużyć. Syntech IC 55 jest produktem na bazie płynnych żywic epoksydowych. Może powodować zmianę koloru powierzchni, na którą jest nakładany, niezależnie od tego, czy jest to drewno czy kamień. Z tego powodu zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów.

Metody aplikacji

Wylewanie – Iniekcje – Pędzel – Wałek

Czyszczenie przyrządów

Rozcieńczalnik do żywic

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.