Wilgoć w domu cz. 1: Przyczyny, rodzaje, skutki, leczenie

Obecnie projektuje się i buduje budynki z myślą o ich jak najlepszej izolacyjności i wydajności energetycznej. Naturalna wentylacja często jest zastępowana mechaniczną, a powietrze z zewnątrz nie ma możliwości dostania się do środka i nadmiar wilgoci zostaje zatrzymany w budynku.

Problem wilgoci w domu czy w mieszkaniu to kwestia, która pojawia się szczególnie jesienią i izimą.

Prawidłowa wilgotność powietrza to problem warty rozwiązania nie tylko ze względu na konstrukcje i materiały budowlane, ale również ze względu na wpływ wilgoci na organizm ludzki. Istotny jest fakt, że problem nadmiernego zawilgocenia i towarzyszącego mu zapleśnienia i zagrzybienia, może dotyczyć wszystkich budynków: nowych, starych i modernizowanych.

Istotny jest fakt, że problem nadmiernego zawilgocenia i towarzyszącego mu zapleśnienia i zagrzybienia, może dotyczyć wszystkich budynków: nowych, starych i modernizowanych.

Wprawdzie problem może dotyczyć każdego rodzaju budynku, to jego przyczyny mogą być różne. Ich właściwe zdiagnozowanie jest niezbędne do wybrania skutecznej metody naprawy.

Wilgoć i jej przyczyny

Przyczyn pojawiania się wilgoci we wnętrzu jest wiele, ale ogólnie rzecz ujmując sprowadzają się do tego, że:

 1. wilgoć przenika z zewnątrz do wewnątrz pomieszczeń i zostaje tam zatrzymana
 2. i/lub na odwrót, czyli przebywając we wnętrzu, wytwarzamy wilgoć sami i nie ma ona możliwości wydostania się na zewnątrz.

W pierwszym przypadku wilgoć może przedostawać się do wnętrza przez wszelkiego rodzaju nieszczelności nie tylko w dachu czy oknach ale również w konstrukcji przegród, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone m.in. przed dostaniem wilgoci z zewnątrz, a np. w przypadku podłogi wilgoci z gruntu.

Rodzaje wilgoci

Podstawowe rodzaje wilgoci to:

 • wilgoć eksploatacyjna,
 • wilgoć technologiczna,
 • budowlana.

Wilgoć eksploatacyjna: jest zjawiskiem związanym zachodzącym w każdym użytkowanym budynku.

Możemy wyróżnić trzy jej postaci:

 • Wilgoć kondensacyjna: ogólnie rzecz ujmując jest to wilgoć pojawiająca się podczas czynności takich jak gotowanie, kąpiel, mycie, pranie i suszenie. Jeżeli znaczna ilość wilgoci, nie ma możliwości ujścia na zewnątrz, to będzie gromadzić się w środku w pomieszczeniu. Zjawisko wilgoci eksploatacyjnej nasila się jesienią i zimą, a więc w sezonie grzewczym kiedy różnica temperatury pomiędzy środowiskiem zewnętrznym, a pomieszczeniami jest duża.
 • Wilgoć kapilarna: to wilgoć podciągana podciągana z gruntu. Najczęściej ma ono miejsce w przypadku źle wykonanej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i podłóg na gruncie. Dochodzi do tego, gdy konstrukcja wykonana jest materiałów porowatych, których pory tworzą wąskie kanaliki zwane „kapilarami” m.in. z ceramiki budowlanej.
 • Wilgoci meteorologiczna/atmosferyczna: dostająca się do wnętrza budynków ze zjawisk meteorologicznych. Infiltracja pochodzi z opadów atmosferycznych: deszczu, śniegu i przedostaje się do środka poprzez pęknięcia i mikropęknięcia tynku, ścian, zniszczonej cegły, metal i drewno, ramy drzwi i okien osadzonych w murze. 
 • Wilgoć technologiczna: jest to rodzaj wilgoci wynikający z procesu produkcji materiałów budowlanych, m.in. cegieł, silikatów, betonów i innych materiałów stosowanych podczas budowy;
 • Wilgoć budowlana: to ta, która znajduje się w materiale na placu budowy zarówno w okresie jego składowania, jak i w okresie wznoszenia budynku. Pochodzi ona m.in. z tynków, z celowego zwilżania materiałów budowlanych (np. podczas dojrzewania betonu) oraz z opadów atmosferycznych.

Wilgoć a uwarunkowania formalno-prawne

Normy oraz wytyczne obowiązują i odnoszą się do nowoprojektowanych i nowobudowanych budynków zarówno jednorodzinnych, wielorodzinnych, jak i budynków użyteczności publicznej.

W przypadku budynków już istniejących, w których pojawił się problem wilgoci przepisy ograniczają się jedynie do poniższego zapisu (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pózn. zm., § 322. pkt. 3): „Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku, w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, należy wykonać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników – odpowiednie roboty zabezpieczające.”

Optymalny poziom wilgoci i temperatury w pomieszczeniach

Zarówno powietrze zbyt wilgotne, jak i zbyt suche jest szkodliwe dla zdrowia. W związku z tym niezależnie od pomieszczenia i jego usytuowania, jeżeli mają w nim przebywać ludzie powinniśmy dbać o odpowiednią jakość i parametry powietrza. Zgodnie z dostępnymi opracowaniami optymalny poziom wilgotności powinien mieścić się w widełkach 40-60% (w niektórych opracowaniach znajdziemy dolny poziom wilgotności określony na poziomie 30%). Jednak warto zwrócić uwagę na konieczność dostosowania odpowiedniej wartości do pory roku i warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Zimą w pomieszczeniach nie powinna panować wilgotność większa niż 40%, a latem nie wyższa niż 60%. Oczywiście te wartości zależą również od temperatury zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz.

Przepisy w zakresie warunków w pomieszczeniach i budynkach, w których przebywają ludzie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zakres i wartości temperatur określone zostały w § 134:

„§ 134. 1. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych.

2. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczeniowych temperatur zewnętrznych, a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń – zgodnie z poniższym:

TABELA 1

Temperatury obliczeniowe*)Przeznaczenie lub sposób wykorzystywania pomieszczeńPrzykłady pomieszczeń
+5°Cnieprzeznaczone na pobyt ludzi,

przemysłowe – podczas działania ogrzewania dyżurnego (jeżeli pozwalają na to względy technologiczne)
magazyny bez stałej obsługi, garaże indywidualne, hale postojowe (bez remontów), akumulatornie, maszynownie i szyby dźwigów osobowych
+8°Cw których nie występują zyski ciepła, a jednorazowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i w okryciach zewnętrznych nie przekracza 1 h,
 
w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., przekraczające 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,

hale sprężarek, pompownie, kuźnie, hartownie, wydziały obróbki cieplnej
+12°Cw których nie występują zyski ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się w okryciach zewnętrznych lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym powyżej 300 W,
 
w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., wynoszące od 10 do 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
magazyny i składy wymagające stałej obsługi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni,

hale pracy fizycznej o wydatku energetycznym powyżej 300 W, hale formierni, maszynownie chłodni, ładownie akumulatorów, hale targowe, sklepy rybne i mięsne
+16°Cw których nie występują zyski ciepła, przeznaczone na pobyt ludzi:
– w okryciach zewnętrznych w pozycji siedzącej i stojącej,
– bez okryć zewnętrznych, znajdujących się w ruchu lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300 W,

w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., nieprzekraczające 10 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, hale produkcyjne, sale gimnastyczne,

kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska węglowe
+20°Cprzeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznejpokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń
+24°Cprzeznaczone do rozbierania,
przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży
łazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentów, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne
*) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli wynika to z wymagań technologicznych.

Tabela 1 zgodnie z Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”

Temperatura oraz wilgotność mają wpływ na powstawanie pleśni i grzybów. W związku z tym należy również rozpatrzeć aspekt temperatury pod tym kątem.

Zgodnie z opracowaniem [7] „różnica temperatur w jednym pomieszczeniu w nocy i w dzień nie powinna przekraczać 3°C – 4°C, dlatego całkowite wyłączanie ogrzewania na czas nieobecności w domu nie jest dobrym rozwiązaniem. Lepiej ustawić grzejniki na jednakową średnią wartość.

Nawet te pomieszczenia, z których nie korzystamy, muszą być ogrzewane zimą, aby panowała w nich temperatura od 14°C do 16°C.”

Jak rozpoznać oznaki zbyt dużej wilgotności powietrza w naszym budynku

Poniżej przytaczamy kilka oznak zbyt dużej wilgoci w domu czy mieszkaniu. Należy mieć na uwadze, że jeżeli są już poniższe oznaki, to znaczy, że wilgoć panuje w pomieszczeniach przez jakiś czas. Nie należy zapominać o regularnym sprawdzaniu poziomu wilgotności nawet, gdy nie ma żadnych oznak . Do kontroli wilgotności w pomieszczeniach dostępne są na rynku różnorakie mierniki wilgotności.

Oznaki zbyt dużej wilgotności:

 • kondensacja na oknach w postaci kropel wody;
 • kałuże na parapetach – często występujące z kroplami wody na oknach;
 • krople wody na ścianach zewnętrznych;
 • zawilgocenia w postaci plam na suficie, w narożnikach, ścianach zewnętrznych, ścianach wewnętrznych;
 • Czarna pleśń na ramach okiennych, wnękach okiennych, parapetach, również w szafkach, na zasłonach i ubraniach, dywanach, meblach;
 • Czarna pleśń na ścianach;
 • Mokre ściany wewnętrzne;
 • Wykroplenia na płytach ściennych
 • Uszkodzenia ścian i sufitów – spękania lub odpadająca farba, tapety, wybrzuszenia farb, tapet;
 • Zapach stęchlizny w pomieszczeniu;
 • Wysolenia na ścianach i sufitach;
Przykład wysoleń na murze (zródło: Azichem OPUSDry)
Przykład wysoleń na murze (zródło: Azichem OPUSDry)
Przykład wysoleń na ścianie (zródło: Azichem OPUSDry)
Przykład wysoleń na ścianie (zródło: Azichem OPUSDry)
Przykład zawilgocenia ścian wraz z spękaniami i odparzenia tynku (zródło: Azichem OPUSDry)
Przykład zawilgocenia ścian wraz z spękaniami i odparzenia tynku (zródło: Azichem OPUSDry)

Wpływ wilgoci na konstrukcje i człowieka

Wilgoć jest szkodliwa zarówno w odniesieniu do konstrukcji i materiałów budynku, jak i dla człowieka.

Negatywny wpływ na konstrukcję możemy podzielić na uszkodzenia pośrednie i bezpośrednie.

Bezpośrednie uszkodzenia to odspajanie tynku, zawilgocenia i degradacja elementów z których wykonana jest konstrukcja np. ścian. Wilgoć i jej konsekwencje (zasolenie murów, wykwity, nacieki, grzyby i pleśnie) mogą doprowadzić do zniszczenia bryły muru. Uszkodzenia pośrednie to uszkodzenia wynikające z zawilgocenia: narażenie ścian na cykle zamrażania i rozmrażania, kondemnację wewnętrzną i zewnętrzną wraz z wkropleniami wody na inne elementy konstrukcji. Bez interwencji uszkodzenia pośrednie mogą doprowadzić do utraty nośności i stabilności konstrukcji. Niekontrolowana i nadmierna wilgoć w elementach konstrukcji może również wywołać elektrochemiczne procesy utleniania i korozji elementów stalowych składających się na konstrukcję budynku.

Zbyt duża wilgotność elementów obiektu ma wpływ na znaczny wzrost przewodności cieplnej (np. ściany) wraz z wynikającymi z tego znacznymi stratami izolacyjności termicznej obiektu od środowiska zewnętrznego.

Wpływ pośredni zawilgoceń na konstrukcję budynku.
Wpływ pośredni zawilgoceń na konstrukcję budynku.

Nieprawidłowa wilgotność powietrza ma także negatywny wpływ na zdrowie przebywających w nich ludzi. Przebywanie w pomieszczeniach zbyt wilgotnych, zagrzybionych i z pleśnią może grozić różnymi schorzeniami, w tym alergią, astmą i innymi problemami z układem oddechowym.

Wilgoć na ścianach i pleśń będąca wynikiem wilgoci.

Rozwiązanie problemu zawilgocenia

O zabezpieczenie budynków przed wilgocią należy zadbać już na etapie ich projektowania i budowy. Konieczne jest właściwe zaprojektowanie i wykonanie wentylacji, jak również systemu odwodnienia w gruncie (przy budynku i dalej od niego). Trzeba zadbać o odpowiednie zabezpieczenie fundamentów, ścian, podłóg i stropów przed wilgocią i wodą. Projektując budynek, powinniśmy przewidzieć, jakie rodzaje wilgoci zagrażają naszemu obiektowi i do nich również dostosować materiały budowlane.

W związku z ogólnie występującym problemem wilgoci w budynkach, warto  na etapie projektu i realizacji budowy skorzystać z usługi doradztwa techniczno-budowlanegoZespół specjalistów pomoże skutecznie zabezpieczyć dom przed wilgocią pod różnymi aspektami (klimatyzacji i wentylacji, konstrukcji i jej izolacji, gruntu, drenaży, odwodnienia i studni zbiorczych, umożliwiających wykorzystanie odprowadzonego nadmiaru wody).

Dlatego, by zapobiec problemom z wodą i wilgocią w budynku, należy wykorzystywać materiały budowlane od producentów, którzy mają doświadczenie w walce z wilgocią i jej skutkami.

Jeżeli w budynku pojawiają się problemy z wilgocią, to pierwszym krokiem jest zdiagnozowanie przyczyn. W kolejnym etapie należy usunąć te przyczyny oraz skutki zbyt dużej wilgoci.

W tym wypadku również warto skorzystać z usług doradztwa techniczno-budowlanego oraz usług zespołu specjalistów z różnych dziedzin budownictwa. Dzięki temu zostanie szybko postawiona właściwa diagnoza, usunięte przyczyny i skutki wilgoci.Podobnie jak w przypadku nowych budynku, tak i tych remontowanych, najlepiej korzystać z materiałów w budowlanych oferowanych przez producentów, mających doświadczenie w zapobieganiu powstawiania wilgoci.

Jednym z takich producentów, którego wyroby dostępne są na rynku polskim, jest Azichem. To włoska firma z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, między innymi w renowacji i naprawie budynków, również tych zabytkowych, gdzie zawilgocenia, wilgoć i jej skutki są częstym problemem. W asortymencie Azichem są zarówno preparaty do czyszczenia i usuwania pleśni i grzybów, jak i różnego rodzaju tynki, w tym tynki osuszające i termiczne. W ofercie znajdują się również produkty zabezpieczające budynek przed wodą, m.in. linia cementów osmotycznych (Osmocem) czy impregnaty do powierzchniowego zabezpieczenia ścian i elewacji.

Zarówno naprawa, jak i zabezpieczenie konstrukcji oraz stosowane do tego materiały powinny być dostosowane w zależności od rodzaju i wilgoci i jej źródła.

Zdrowe powietrze w domu i w pomieszczeniach

W momencie pojawienia się wilgoci i jej oznak w naszym domu, zaczynamy martwić się o jakość powietrza w pomieszczeniach, w których przebywamy.

Poniżej kilka sposobów na zdrowe powietrze w naszych domach i mieszkaniach. Jednak pamiętajmy, że będzie ono zdrowe dopiero wtedy, kiedy skutecznie uporamy się nie tylko ze skutkami, ale również źródłem wilgoci.

 • Skuteczne wietrzenie pomieszczeń: Pamiętajmy o skutecznym i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Prawidłowe wietrzenie jest bardzo ważną kwestią w zapobieganiu pojawiania się pleśni. Ale nie zapominajmy również o tym by świeże powietrze miało dobrą jakość.

Zgodnie z opracowaniem [7]: „Mieszkanie trzeba wietrzyć 2-3 razy dziennie wyłącznie przez szerokie otwarcie okien lub drzwi, nigdy nie przez wymianę powietrza z jednego pomieszczenia do drugiego.” Czas wietrzenia powinien być dostosowany do pory roku i wilgotności za oknem.

 • Dla jakości powietrza w domu i jego skutecznej wymiany istotna jest drożność kanałów wentylacyjnych. Dlatego pamiętajmy, by nie zatykać, nie zasłaniać ich wlotów/wylotów.Pomieszczenia będą lepiej wentylowane, gdy wykorzystamy funkcję rozszczelniania okien. Przy bardzo szczelnych okna z tworzyw sztucznych mogą być potrzebne nawiewniki, które umożliwiają wentylację pomieszczeń nawet przy całkowicie zamkniętych oknach.
 • Stosujmy osuszacze powietrza – polecamy te mechaniczne, które są dużo bardziej skuteczne niż pochłaniacze wilgoci. Oczywiście możemy osuszanie mechaniczne wspomóc pochłaniaczami wilgoci.
 • Zaopatrzmy się w termometr i higrometr, co pozwoli nam na kontrolę i ewentualny wpływ na parametry powietrza w naszym domu.
 • Odpowiednio ogrzewajmy pomieszczenia.
 • Podczas gotowania używajmy wentylacji w okapie nad kuchenką z odprowadzeniem wilgotnego powietrza + przykrywajmy garnki pokrywkami.
 • Zastosujmy oczyszczacz powietrza w pomieszczeniach naszego domu.

Jak widzimy nieodpowiedni poziom wilgoci jest problemem, który warto rozwiązać i wyeliminować z naszego domu, mieszkania czy obiektu niezależnie od etapu na jakim jesteśmy – czy jest to dopiero myślenie o domu, czy już realnie mamy do czynienia z wilgocią i jej skutkami.

Zachęcamy do przeczytania pozostałych artykułów z cyklu „Wilgoć w domu”:

Źródła i literatura:

[1] Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”

[2] Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn, zm.: „Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”

[3] mgr. Inż. C. Magott, mgr inż. M. Rokiel, Inżynier Budownictwa 2017: „Osuszanie murów”;

[4] mgr inż. M. Rokiel, Inżynier Budownictwa 2010: „Osuszanie budynków”;

[5] A. Starowska „Wilgoć w mieszkaniu pojawia się w okresie grzewczym. Możesz się jej szybko pozbyć”, Witrualna Polska 4.01.2021

[6] Strona tematyczna Azichem: https://www.opus-dry.it

[7] Lech Pąchalski „Wilgoć w mieszkaniu. Jak jej zapobiegać?” 20.03.2019: https://www.strzelin.pl/asp/_pdf.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=901

[8] https://nord-help.com.pl/jak-zima-zadbac-o-prawidlowa-wilgotnosc-powietrza-w-domu/

[9] https://www.stopwilgoci.pl/pochlaniacze-wilgoci-ceresit-stop-wilgoci/porady-jak-zwalczac-wilgoc/wysoki-poziom-wilgotnosci/zima-zwalcz-nadmierna-wilgoc.html

[10] https://goodair.pl/blog/temperatura-i-wilgotnosc-w-domu

[11] https://blog.spravia.pl/gdy-za-oknem-mroz-czyli-jak-zima-zapewnic-odpowiednie-warunki-w-mieszkaniu/

[12] https://www.i-k.pl/osuszanie-scian-sposoby-na-wilgoc-w-domu/

[13] https://www.inspekcjadomu.pl/porady/wilgotnosc-scian-norma/

[14] https://www.inspekcjadomu.pl/porady/mokre-sciany-wilgoc-na-scianie-przy-podlodze/

[15] https://fixly.pl/blog/dom-ogrod/wilgoc-na-oknach-zima-skad-sie-bierze/