Consilex Altrain

Bezbarwny, niepozostawiający filmu impregnat do murów

Bezbarwny, hydrofobowy i niepozostawiający filmu impregnat na bazie silanów i siloksanów wymieszanych w rozpuszczalniku. Chroni tynki, zaprawy, kamień naturalny, tuf oraz inne materiały konstrukcyjne przed chemiczno-mechanicznym oddziaływaniem opadów deszczu oraz cykli zamrażania/rozmrażania, przed agresywnymi czynnikami atmosferycznymi oraz przed zanieczyszczeniami. Rezultat zastosowania produktu jest taki, iż pory i kapilary zaimpregnowanych materiałów są pokryte od wewnątrz, ale nie są wypełnione. Nie osadzają się tam więc żadne naloty, kolor nie ulega zmianie, a przepuszczalność pary wodnej również pozostaje bez zmian. Te właściwości, w połączeniu z dobrą stabilnością chemiczną (odpornością na utlenianie, promieniowanie UV i zanieczyszczenia) oraz z całkowitym brakiem szkodliwych produktów ubocznych sprawiają, że ten produkt nadaje się do stosowania na różnych podłożach, w pracach prowadzonych na obiektach o dużej wartości historycznej oraz artystycznej.

CE EN 1504-2

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Bezbarwny
Opakowania i pojemność: Kanister 5 l – Kanister 10 l – Kanister 25 l

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Specjalna mieszanka rozpuszczalników o wysokiej zdolności zwilżania przenosi substancje aktywne (zwłaszcza krótkołańcuchowe oligomery siloksanowe) do wnętrza materiału muru i osadza je na ściankach kapilar. Odparowanie rozpuszczalnika oraz połączenie silanów i siloksanów z wilgocią podłoża powoduje usieciowanie oraz osadzenie substancji aktywnych na impregnowanym podłożu. Wynikiem jest uzyskanie natychmiastowego efektu hydrofobowości zaimpregnowanych materiałów (duży kąt zwilżania przez krople wody). Powoduje to znaczne ograniczenie wnikania wody do zaimpregnowanych materiałów, ograniczenie powstawania wykwitów oraz zapewnia skuteczny efekt samooczyszczania się powierzchni (efekt lotosu). Wysoka zdolność wnikania oraz dyfuzji kapilarnej produktu Consilex Altrain sprawia, że nadaje się on również do iniekcji w celu utworzenia bariery chemicznej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym.

Zastosowanie

 • Wodoodporny impregnat zabezpieczający, do zewnętrznych powierzchni murowych z cegieł, marmuru, łupka, piaskowca, wapienia, tufu, kamienia naturalnego, materiałów ceglanych, konglomeratów cementowych oraz powierzchni na bazie wapna itp.
 • Bezbarwny hydrofobowy impregnat do budynków zabytkowych lub o wysokiej wartości architektonicznej.
 • Do wykonywania iniekcji w celu utworzenia barier chemicznych dla elementów murowych narażonych na podciąganie kapilarne
 • Prace przygotowawcze polegające na usunięciu soli, przeprowadzane na krótko przed nałożeniem tynku osuszającego. (Pomimo faktu, iż skuteczność produktu została wielokrotnie potwierdzona na przestrzeni lat, należy ściśle przestrzegać czasu realizacji tej operacji przygotowawczej, tak aby uniknąć utraty przyczepności etapu tynkowania. W przypadku takiego zastosowania zaleca się użycie produktów do budownictwa ekologicznego na bazie soli amonowych w roztworze wodnym, np. Sanareg).

Consilex Altrain nie jest zalecany do hydroizolacji:

 1. Tarasów i płaskich dachów;
 2. Basenów;
 3. Elementów podziemnych narażonych na ujemne parcie hydrostatyczne wody;
 4. Elementów gipsowych;
 5. Tynków syntetycznych lub pokrytych farbami syntetycznymi.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynk – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Gips – Cegły – Tuf – Mury mieszane – Mury z pustaków – Mury kamienne – Kamień naturalny

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, |w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Produkt na bazie rozpuszczalnika
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 24 miesiące
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / + 35°C
Produkt łatwopalny

Parametry techniczne

Głębokość impregnacji≥ 4 mm
Zawartość substancji czynnej9 %
Gęstość objętościowa
EN ISO 2811-1
0,83 g/cm³
Lepkość
Brookfield
5 mPa·s
Produkt nie pozostawia filmuTAK
Odporny na cykle zamrażania/rozmrażania w obecności soli/chlorkówTAK

Zużycie

Od 0,15 do 0,30 litra produktu Consilex Altrain na każdy metr kwadratowy impregnowanej powierzchni, w zależności od stopnia porowatości podłoża.

Specyfikacja produktu

Ochronna hydrofobowa impregnacja murów z cegły, kamienia lub konglomeratu, wykonywana w jednej lub kilku warstwach, pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego. Consilex Altrain produkcji Azichem Srl ma postać roztworu żywic organosiloksanowych, jest przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, bezbarwny, nie pozostawia filmu oraz nie zmienia koloru ani pierwotnego wyglądu podłoża. Produkt nakładać równomiernie i w sposób jednolity, metodą natrysku pod niskim ciśnieniem lub pędzlem. Nałożyć jedną lub kilka warstw. W miarę możliwości nie dopuszczać do powstawania nieciągłości ani nie nakładać kolejnych warstw w zbyt długich odstępach czasowych. Zadbać o jak najlepsze nasycenie podłoża murowego. Zużycie: 0,25 l/m2.

Parametry techniczne impregnatu zabezpieczającego Consilex Altrain produkcji Azichem Srl:

 • Ciężar właściwy: 0,79 kg/dm3
 • Produkt nie pozostawia filmu

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Zawartość otwartych pojemników należy natychmiast wykorzystać. Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +35°C.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste i niezapylone. Szczególną uwagę zwrócić na osady solne, zabrudzenia, smary, oleje, farby i lakiery, mech oraz chwasty, które mogłyby uniemożliwić penetrację produktu w głąb podłoża, i które należy wcześniej usunąć.

Sposób użycia

APLIKACJA NA WIDOCZNEJ CZĘŚCI MURU Produkt jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać wodą ani rozpuszczalnikami. Produkt nakładać równomiernie i w sposób jednolity, metodą natrysku pod niskim ciśnieniem lub pędzlem. Nałożyć kilka warstw. W miarę możliwości nie dopuszczać do powstawania nieciągłości ani nie nakładać kolejnych warstw w zbyt długich odstępach czasowych. Zadbać o jak najlepsze nasycenie podłoża murowego.

Zużycie różni się w zależności od chłonności podłoża. Orientacyjnie:

 • tynk cementowy: 0,15 – 0,25 kg/m2;
 • cegły: 0,25 – 0,50 kg/m2 jednej warstwy;
 • kamień naturalny: 0,15 – 0,50 kg/m2 jednej warstwy.

Po aplikacji Consilex Altrain nie można już pomalować podłoża wodnymi farbami dyspersyjnymi. Nie aplikować, jeżeli przewidywane są zbliżające się opady, ani jeżeli wilgotność przekracza 85%.

INIEKCJE W CELU WYKONANIA BARIER CHEMICZNYCH Wyrysować linię równoległą do zewnętrznego chodnika lub do podłogi wewnętrznej, w odległości około 10 – 15 cm od powierzchni przeznaczonej do poruszania się. Na wyrysowanej linii zaznaczyć punkty perforacji, w odległości około 15 cm od siebie. Otwory należy wywiercić pod kątem około 20° w dół. Głębokość otworów musi wynosić około 4/5 grubości muru, w którym będzie wykonywana iniekcja. Zastosować wiertło o średnicy 18-20 mm. Po wykonaniu otworów koniecznie usunąć pył powstały podczas wiercenia. Wykonać iniekcje metodą grawitacji lub niskociśnieniową pompą bezpowietrzną, bezpośrednio do otworów wywierconych w murze. Pamiętać, że jest to produkt na bazie rozpuszczalnika. Proces usuwania rozpuszczalnika z murów, do których wykonano iniekcje (jest wtedy wyczuwalny charakterystyczny zapach materiałów na bazie rozpuszczalników) przebiega bardzo powoli i wymaga zastosowania niezbędnych środków ostrożności. Ponadto, mogą go wykonywać wyłącznie specjaliści. Pomimo faktu, iż skuteczność produktu została wielokrotnie potwierdzona na przestrzeni lat, w przypadku iniekcji do murów zawilgoconych w wyniku podciągania zaleca się najpierw rozważyć zastosowanie rozwiązań opartych na produktach wodnych, na przykład: Consilex Mauer Mono lub CONSILEX BARRIER A. Produkt zawiera łatwopalne rozpuszczalniki, które są szkodliwe i niebezpieczne dla środowiska wodnego.

Przechowywać z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła.

Nie palić podczas aplikacji produktu.

Nosić rękawice i okulary ochronne.

W przypadku aplikacji w miejscach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację. Zabezpieczyć wszystkie materiały inne niż mury, tynk i wszelkie materiały ceglane, znajdujące się w pobliżu miejsca aplikacji produktu.

Metody aplikacji

Pędzel – Natrysk

Czyszczenie przyrządów

Rozpuszczalnik nitro

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.