Grout 447 SFR

Zaprawa budowlana wzmocniona włóknami, do szybkich napraw

Szybkoutwardzalna zaprawa budowlana, wzmocniona mikrowłóknami stalowymi, na bazie cementów portlandzkich, specjalnych spoiw, wyselekcjonowanych kruszyw krzemionkowych i specjalnych środków reologicznych. Może być stosowana do napraw, przebudowy i jako środek kotwiący, wyróżniający się szybkim osiąganiem wytrzymałości mechanicznej, nawet w niskich temperaturach.

CE R4 EN 1504-3

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary/ Czarny
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Grout 447 SFR to wydajny, wstępnie zmieszany produkt, o wysokich parametrach mechanicznych i właściwościach konstrukcyjnych (kat. R4), zawierający stalowe mikrowłókna Readymesh MR-060. Produkt po wymieszaniu z wodą, jest urabialny przez około 20-30 minut (w zależności od temperatury otoczenia). Po upływie czasu urabialności, formuła Grout447 SFR rozpoczyna szybki proces utwardzania ze znacznym wzrostem wytrzymałości mechanicznej, już po upływie dwóch godzin. Szybka reakcja wiązania i utwardzania jest wyzwalana nawet w niskich temperaturach, umożliwiając kontynuację prac budowlanych nawet w temperaturze 0°C (przy temperaturach bliskich 0° i ryzyku mrozu pamiętać o przykryciu miejsca naprawy materiałem izolacyjnym, takim jak styropian, maty izolacyjne itp.). W zależności od miejsca lub wymagań projektowych, Grout 447 SFR może być dostarczony bez dodatku włókien stalowych.

Zastosowanie

Grout 447 SFR nadaje się do wszystkich prac naprawczych, w których wymagane jest osiągnięcie wysokiej wydajności mechanicznej w krótkim czasie, nawet w niskich temperaturach (do 5°C), ponieważ pozwala na szybkie rozszalowanie, szybką możliwość chodzenia po naprawianej powierzchni i ponowne otwarcie dla ruchu kołowego, w ciągu około dwóch godzin po aplikacji produktu (aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wytrzymałości mechanicznej w różnych temperaturach patrz tabela „WZROST WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ W RÓŻNYCH TEMPERATURACH”, ).
Grout 447 SF może być stosowany na przykład do:
• Miejscowej naprawy chodników i posadzek przemysłowych
• Mocowania pokryw studzienek, włazów i włazów inspekcyjnych
• Mocowania ogrodzeń i elementów małej architektury
• Mocowania kratownic, pionowych znaków drogowych i słupów oświetleniowych
• Kotwienia słupków i barier ochronnych
• Naprawy elementów z betonu zbrojonego.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Asfalt

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zaprawę należy aplikować przestrzegając odpowiednio czasów urabialności. Nie aplikować na nierówne podłoża i upewnić się, że wytrzymałość podłoża na rozciąganie wynosi > 1 N/mm2. Nie stosować na podłożach gipsowych i anhydrytowych.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: 0 / +25 °C
Żywotność: 8 – 10 min
Wymieszać z wodą: 12- 14 %
Maksymalna średnica kruszywa: 5mm
Minimalna zalecana grubość:  2cm
Produkt szybkowiążący

Parametry techniczne

EN 13295
Odporność na karbonatyzację
> beton referencyjny
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
2100 kg/m³
Kompatybilność cieplna > 2 MPa
EN 13412
Moduł sprężystości
30000 N/mm²
Podciąganie kapilarne 0.5 kg/(m² • h^0.5)
Zawartość chlorków < 0.01 %

Wzrost wytrzymałości mechanicznej

Wzrost wytrzymałości mechanicznej w różnych temperaturach
Temperatura utwardzania20°C5°C
Czas utwardzania2 godz.4 godz.24 godz.28 dni60 dni2 godz.4 godz.24 godz.28 dni60 dni
EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie (Mpa)
918356061511274756
EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie (Mpa)
3569923599

Zużycie

Około 18,5 kg/m² Grout 447 SFR na każdy centymetr grubości do wykonania (około 1850 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Naprawa średniej grubości posadzek betonowych z użyciem szybkowiążącej zaprawy cementowej (ok. 20-30 minut), typu Grout 447 SFR firmy Azichem Srl, składającej się z wysokoreaktywnych spoiw hydraulicznych, wyselekcjonowanych kruszyw krzemionkowych, wzmocnionych mikrowłóknami stalowymi i polipropylenowymi, z certyfikatem CE zgodnie z UNI EN 1504/3. Produkt zapewnia możliwość oddania naprawianych powierzchni do  użytku po około 2-4 godzinach, nawet w trudnych warunkach klimatycznych i w niskich temperaturach. Przed aplikacją produktu należy odpowiednio przygotować podłoże, tak aby było: chropowate, czyste, nasycone wodą do stanu nasyconego przy suchej powierzchni powierzchni, wolne od zabrudzeń, kurzu i innych, potencjalnie odspajających substancji (smarów, olejów, starych farb, patyny biologicznej). Zużycie: 1850 kg/m3.

Parametry techniczne produktu Grout 447 SFR firmy Azichem srl:

 • Kompatybilność termiczna: > 2 MPa
 • Zawartość chlorków: < 0,01 %
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2100 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 30 000 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 4 godzinach (EN 12190): > 15 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (EN 12190): > 45 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 4 godzinach (EN 196/1): > 4 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (EN 196/1): >= 9 N/mm²
 • Odporność na karbonatyzację (EN 13295): > Beton referencyjny

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod aplikację produktu musi być czyste, pozbawione kruszących się fragmentów, kurzu, wykwitów solnych, mleczka cementowego itp., wolne od olejów i smarów, odpowiednio utwardzone i zwarte. Aby uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, zawsze należy zwiększyć chropowatość powierzchni stosując skuwanie, piaskowanie itp. Optymalne właściwości powierzchni uzyskuje się przez zastosowanie wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). Należy odsłonić rdzewiejące i bardzo zardzewiałe pręty zbrojeniowe. Usunąć rdzę z odsłoniętego zbrojenia (za pomocą piaskowania lub szczotkowania).

Sposób użycia

Biorąc pod uwagę specyfikę produktu, zalecamy każdorazowo dostosowywać ilość wody zarobowej, w zależności od potrzeb, zwracając uwagę na to, aby produkt nie był zbyt płynny. Do betoniarki wlać około 15% wody w stosunku do wagi worka, następnie stopniowo dodawać produkt i pozostałą wymaganą wodę, aż do uzyskania pożądanej konsystencji. Mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki, bez grudek. W mieszankach o konsystencji plastycznej zawartość wody to około 16%-17% wagi worka (od 4 do 4,25 litra na 25 kg worek).

Grubość aplikowanej warstwy różni się w zależności od rodzaju wykonywanych robót: w przypadku naprawy nawierzchni chodników maksymalna zalecana grubość wynosi 100 mm, natomiast w przypadku uszczelniania studzienek i włazów maksymalna grubość to 150 mm. W przypadku grubości przekraczających 60 mm wskazane jest zastosowanie zbrojenia wzmacniającego. W przypadku grubości warstw naprawczych przekraczających 100 mm należy dodać produkt Giaietto 6-10 w proporcji od 20% do 30% masy Grout 447 SFR (od 5 do 7,5 kg na 25 kg worek).

Metody aplikacji

Kielnia – Wylewanie – Paca – Szpachelka

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.