Floor Q SFR

Płynny mikrobeton wzmocniony włóknami o bardzo dobrych parametrach użytkowych

Floor QSFR to rozlewna, płynno-plastyczna zaprawa o podwyższonej wytrzymałości do napraw zniszczonych posadzek oraz do uzupełniania i wzmacniania konstrukcyjnego elementów żelbetowych. Produkt w swoim składzie zawiera wysokowytrzymałe cementy, mikrokrzemionki o charakterze pucolanowym, kruszywa o optymalnej wielkości ziaren (0,1÷5,0mm), specjalne dodatki oraz włókna ze stali węglowej Readymesh MM-150. Specjalna budowa tego włókna zapewnia stosowanemu produktowi wyjątkową redukcję skurczu higrometrycznego, rozproszenie naprężeń w przypadku dużych obciążeń oraz wysoką wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. Produkt miesza się z niewielką ilością wody w stosunku do spoiwa (< 0,32).

CE R4 EN 1504-3
CE EN 13813

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Specjalna receptura Floor Q SFR pozwala na uzyskanie płynnej, plastycznej konsystencji, odpornej na odsączanie wody z mieszanki betonowej tzw. bleeding i segregację, zapewniając wykonanym naprawom: wytrzymałość mechaniczną, energię pękania, wyjątkową trwałość i bardzo wysoką odporność fizyko-chemiczną. Czas urabialności dla Floor Q SFR wynosi około 120 minut, po czym rozpoczyna się proces wiązania, po którym następuje stopniowe utwardzanie. Skurcz higrometryczny jest wyjątkowo niski, co gwarantuje stabilność wymiarową wykonanej naprawy. Parametry, które sprawiają, że Floor Q SFR jest wyjątkowym produktem to:

 • odporność na obciążenia dynamiczne,
 • wytrzymałość zmęczeniowa, energia pękania, wytrzymałość i odporność na obciążenia po pęknięciu,
 • bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie (> 95 MPa po 28 dniach),
 • bardzo wysoka wytrzymałość na zginanie (> 14 MPa po 28 dniach),
 • doskonała trwałość i odporność na działanie środków chemicznych.

Zalecana minimalna grubość: 25 mm (posadzki) 50 mm (wylewanie do szalunków)

Zastosowanie

Floor Q SFR jest stosowany do wzmacniania konstrukcji i naprawy zniszczonych posadzek warstwami charakteryzującymi się wysokimi parametrami w zakresie odkształcalności i odporności na pękanie. Przeważające obszary zastosowań to:

 • naprawa zniszczonych posadzek przemysłowych z odtworzeniem grubości betonu usuniętego w trakcie frezowania (standardowa grubość aplikacji od 25 do 50 mm), możliwość chodzenia po około 12 do 20 godzinach po wylaniu i możliwość jazdy po 36 do 48 godzin
  w zależności od temperatury w momencie aplikacji;
 • naprawa spoin w posadzkach przemysłowych;
 • zbrojenie płyt stropowych z zastosowaniem wylewek o małej grubości (minimalna grubość 25 mm);
 • montowanie i mocowanie pokryw włazów;
 • wszelkiego rodzaju naprawy i renowacje konstrukcyjne przeprowadzane przez wylewanie do szalunku, takie jak wykonywanie okładzin słupów i belek; w tym przypadku maksymalna zalecana grubość może wynosić do 60-100 mm (w przypadku większych grubości zalecamy procentowe dodanie Ghiaietto 6.10, mogące wahać się od 20 do 40%; w takich przypadkach należy skonsultować się z naszym działem technicznym w celu ustalenia prawidłowego dodatku procentowego);
 • wyrównywanie podłoży posadzek, w których zastosowano ogrzewanie podłogowe z wypełnieniem od 25 mm w górę

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Cegła – Mur mieszany – Mur kamienny – Powierzchnie skaliste

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 60 min
Wymieszać z wodą: 11- 13 %
Maksymalna średnica kruszywa: 5mm
Minimalna zalecana grubość: 25mm
Maksymalna zalecana grubość: 10 cm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
EN 12190
> 50 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
EN 12190
> 90 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
EN 12190
> 105 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
EN 196-1
> 8 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
EN 196-1
> 13 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
EN 196-1
14 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie4 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
(wytrzymałość resztkowa dla 3 pęknięć o rozwarciu 2,5 mm)
EN 14651
> 1 N/mm²
Odporność na ścieranie
UNI EN 13892-3
0.8 cm³/50cm²
Przyczepność
UNI EN 1542
> 2.5 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 13057
0.30 kg•h^0.5/ m²
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
2270 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
32000 N/mm²

Zużycie

Około 21 kg/m² Floor Q SFR na każdy centymetr grubości do wykonania (około 2100 kg na metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Naprawa posadzek betonowych o małej grubości, od 30 do 60 mm, poprzez zastosowanie mieszanki betonowej o płynnej konsystencji, takiego jak Floor Q SFR firmy Azichem Srl, na bazie cementów o wysokiej wytrzymałości, 15 mm włókien stalowych i 6 mm włókien polipropylenowych, środków ograniczających skurcz i wybranych kruszyw krzemionkowych. Przed aplikacją produktu odpowiednio przygotować podłoże, tak aby było: szorstkie (chropowatość > 4 mm), czyste, zwilżone wodą przy suchej powierzchni, wolne od zabrudzeń i kurzu, odspajających się fragmentów osadów, itp. W przypadku grubości przekraczającej 40 mm należy przygotować odpowiedni mostek adhezyjny na podłożu betonowym przy użyciu jednej z dwóch poniższych metod:

 • Używając wałka lub pędzla, nanieść na przygotowaną powierzchnię specjalny podkład epoksydowy Syntech RGS do naprawy spoin konstrukcyjnych.
 • Przygotować odpowiednie dodatkowe wzmocnienie, równoległe do dna wykonywanej naprawy, składające się ze zgrzewanej siatki zbrojeniowej (drut 2 mm, oczka 5×5 cm) oddalonej od podstawy o połowę grubości, przymocowane do niej prętami stalowymi wygiętymi w kształcie litery „L” o zwiększonej przyczepności, umieszczonymi odpowiednich otworach i przymocowanymi rozszerzalną mikrozaprawą cementową Grout Micro-J lub żywicą poliestrową w kartuszu Syntech Profix.

Wlać beton w naprawiane miejsce, wyrównać i zatrzeć do uzyskania całkowitej gładkości. Zużycie: 21 kg/m2/ cm

Parametry techniczne produktu Floor Q SFR firmy Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0.34 kg•h^0.5/m²
 • Przyczepność (UNI EN 1015-12): 2.0 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2350 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 33000 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 01 dniu (UNI EN 1015 – 11): > 30 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 1015-11): > 70 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 01 dniu (UNI EN 1015 – 11): > 6,5 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 1015 -11): > 13 N/mm²
 • Odporność na ścieranie (UNI EN 13892-3): 6.0 cm³/50cm²

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być przygotowane z zastosowaniem skuwania mechanicznego lub z zastosowaniem hydromonitoringu na głębokość nie mniejszą niż 5 mm. Skuwanie podłoża jest absolutnie niezbędną operacją, aby zapewnić właściwą przyczepność nakładanej warstwy. W przypadku podłoży, które nie są wystarczająco chropowate, należy założyć łączniki lub zagruntować powierzchnię żywicami epoksydowymi do dylatacji posadzkowych, takimi jak Syntech RGS lub Syntech Pavisheer.

W przypadku uzupełniania lub miejscowej naprawy, należy przyciąć krawędzie pod kątem prostym za pomocą szlifierki kątowej. Usunąć z podłoża ślady oleju, smaru, detergentów, powłok ochronnych lub innych substancji, które mogłyby pogorszyć przyczepność betonu do podłoża.

Podłoże musi być trwałe, czyste, odpowiednio szorstkie, bez odprysków i pyłu (usunąć pył i zanieczyszczenia za pomocą odpowiedniego sprzętu) o wytrzymałości na rozciąganie > 1 N/mm2.

Przed przystąpieniem do aplikacji zaprawy zmyć powierzchnię wodą pod ciśnieniem i zwilżyć dobrze podłoże wodą do stanu nasycenia, pamiętając jednak o usunięciu nadmiaru wody z powierzchni.

Sposób użycia

 • Temperatura aplikacji: 5° ÷ 30° C.
 • Zdecydowanie zaleca się, zarówno w celu dokładnego wymieszania mieszanki, jak i uzyskania optymalnej wydajności, użycie mieszadła pionowego z ruchem planetarnym. Podczas wszystkich prac wykonywanych na miejscu budowy należy zwracać uwagę na dużą zawartość włókien stalowych w mieszance i stosować odpowiednie rękawice ochronne.
 • MIESZANIE: Wymieszać całą zawartość worka z wodą w proporcji 11% – 12,5% całkowitej masy zaprawy (ok. 2,75 – 3,13 l na 25 kg worek), aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. Czas mieszania: około 4 minut wysokowydajnym mieszadłem. • W przypadku znacznej grubości wspomóc mieszanie i zagęszczanie betonu wibratorem do betonu nie przekraczając, jednakże czasu wibracji (kilka sekund)
 • W przypadku stosowania na posadzkach przemysłowych i płytach należy wyrównać powierzchnię listwą wibracyjną na przygotowanych ogranicznikach. W przypadku grubości większych niż 50 mm należy przewidzieć zastosowanie siatek zbrojeniowych, kotwionych w podłożu stalowymi profilami w kształcie litery L, mocowanymi w specjalnych otworach wypełnionych żywicą Syntech Profix. W przypadku płyt z belkami, metalowe profile powinny być umieszczone na belkach w celu zapewnienia niezbędnej współpracy konstrukcyjnej
 • Powierzchnie narażone na działanie czynników atmosferycznych muszą być zabezpieczone po aplikacji folią polietylenową lub środkami zapobiegającymi parowaniu. Środki te powinny zostać spryskane na powierzchni zaraz po rozpoczęciu fazy utwardzania (przy naprawach posadzek zabiegi zapobiegające parowaniu należy wykonać tylko wtedy, gdy nie planuje się innych zabiegów ochronnych lub estetyczno- ochronnych: skontaktować się z naszym działem technicznym w celu uzyskania porady w zakresie najbardziej odpowiedniej metody ochrony powierzchni i rodzaju produktu, który może być użyty jako utwardzacz).

Gdy tylko powierzchnia będzie nadawała się do chodzenia przykryć ją mokrą włókniną lub wodoodpornym materiałem i utrzymywać pod przykryciem przez co najmniej 24 godziny.

Metody aplikacji

Kielnia – Wylewanie – Paca- Szpachelka – Listwa – Listwa wibracyjna

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.