Floor Vulkan

Wysokowydajna, utwardzająca posypka cementowa z kruszywem bazaltowym

Mineralna mieszanka utwardzająca na bazie bazaltu, korundu, wysokiej czystości kwarców, odczynników superpucolanowych (zagęszczonych mikrokrzemianów) i spoiw hydraulicznych, wstępnie zmieszana, do utwardzania przemysłowych posadzek betonowych, do zastosowania w formie posypki lub zaprawy.

CE R4 EN 1504-3
CE EN 13813
EU C70 F7 EN 13813

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary/ Antracytowa czerń
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

W przypadku posadzek betonowych, nawet jeśli są one utwardzone tradycyjnymi posypkami, pojawiający się „pył” jest wynikiem ścierania i wynikającego z tego zużycia kruchych składników stwardniałej zaprawy cementowej: zwłaszcza wodorotlenku wapnia, znanego również wapnem hydraulicznym Ca(OH )₂, niestabilnego chemicznie, względnie rozpuszczalnego i z natury „kruchego”. Floor Vulkan składa się z „twardych” kruszyw mineralnych (bazalt, kwarc i korund) związanych cementem, odpowiednio zmodyfikowanym mikrokrzemianami (MICROSIL 90), które dzięki reakcji superpucolanowej (przemiana hydratu wapnia w wyniku hydrolizy podczas hydratacji w nowe stabilne, nierozpuszczalne i wytrzymałe związki krzemianu wapnia) nadają powierzchni posadzki utwardzonej produktem Floor Vulkan bardzo wysokie parametry mechaniczne i trwałość. Floor Vulkan wykorzystuje właściwości mineralne najtwardszych materiałów w skali Mohsa. Składa się z wyselekcjonowanego czystego kwarcu (twardszego niż kwarc zwykle używany w budownictwie, w skali Mohsa = 7), korundu (twardość w skali Mohsa = 9) i bazaltu o wysokiej twardości (skała wulkaniczna, bardzo twarda, wytrzymała i bardzo odporna na ścieranie, w skali Mohsa = 7-8), stanowiących większość kruszyw w mieszaninie. • Odporność na poślizg, UNI EN 13036-4 (PTV): na sucho < 75, na mokro < 40 • Odporność na ścieranie, BCA UNI EN 13892-4: <=90 μ (klasa AR1) • Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnika kulistego o średnicy 20 mm i masie całkowitej 1000 gramów, UNI EN ISO 6272: wysokość upadku 1600 mm INTEGRO-PASSA, wysokość upadku 1700 mm INTEGRO-PASSA. Powyższe parametry techniczne pozwalają na zachowanie zgodności z normą 13813 (Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Właściwości i wymagania) zgodnie z klasą CT C70 F7 AR1, a przede wszystkim surową normą 1504/3 (Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne). Należy pamiętać, że kategorią przynależności pod normę 1504/3 produktu Floor Vulkan jest kategoria zaprawy strukturalnej R4, z powiązanymi kryteriami odporności na karbonatyzację i wytrzymałości wiązania po cyklach termicznych. Spełnienie parametrów konstrukcyjnych normy 1504/3 ma ogromne znaczenie, gdy posypka jest wykonywana w środowiskach bardzo narażonych z chemicznego punktu widzenia (karbonatyzacja, działanie związków chemicznych), z mechanicznego punktu widzenia (posadzki poddawane naprężeniom statycznym i dynamicznym) lub gdy posypka jest wykonywana na posadzkach z fibrobetonu (zwłaszcza zbrojenia metalowego). Wyprodukowano zgodnie z ACI 201 – 2R 77 – Guide to Durable Concrete: Section 3,4,6 „Recommendations for obtaining abrasion resistant surface”.

Zastosowanie

Wykonanie warstw zapobiegających ścieraniu i pyleniu na powierzchniach betonowych narażonych na duże obciążenia ścierne w:

 • posadzkach przemysłowych,
 • nawierzchniach drogowych i lotniskowych,
 • kanalizacji, kanałach przelewowych
 • posadzkach w środowiskach przemysłowych (przemysł metalowo- mechaniczny);
 • posadzkach w pomieszczeniach magazynowych i przeładunkowych towarów (magazyny logistyczne, składy, hale spedycyjne);
 • nawierzchniach w portach lotniczych i hangarach lotniskowych;
 • posadzkach w obiektach handlowych (centra handlowe, supermarkety, sklepy, salony wystawowe);
 • platformach załadunkowo/rozładunkowych;
 • podjazdów parkingowych i garażowych wewnętrznych i zewnętrznych.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Ciężar właściwy: 2000 kg/m³
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +30 °C
Żywotność: > 45 min
Maksymalna średnica kruszywa:  2mm
Produkt wyróżniony
Minimalna zalecana grubość: 2 mm

Parametry techniczne

UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
 > 8 N/mm²
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
> 35 N/mm²
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
> 75 N/mm²
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
> 5 N/mm²
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
> 10 N/mm²
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
>75 N/mm²
BCA UNI EN 13892-4
Odporność na ścieranie
≤ 90 (AR1) μ
UNI EN 13036-4 PTV
Odporność na poślizg na sucho
< 70
UNI EN 13687-1
Kompatybilność cieplna
2.4 MPa
UNI EN 1542
Przyczepność do podłoża
2.8 N/mm²
UNI EN ISO 6272 PROMOTED
Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnika kulistego o średnicy 20 mm i masie całkowitej 1000 gramów
1700 mm
UNI EN 13057
Podciąganie kapilarne
0.20 kg•h^0.5/ m²
Przewodność cieplna 0.98 W/m*K
UNI EN 13295
Odporność na karbonatyzację
dk < cls rif.
UNI EN 13036-4 PTV
Odporność na poślizg na mokro
< 40
UNI EN 1015-17
Zawartość chlorków
0.008 %
pH > 12.5
UNI EN 13412
Moduł sprężystości
35000 MPa
Klasa reakcji na ogień A1

Zużycie

Stosować Floor Vulkan zgodnie z ogólnie stosowaną techniką aplikacji (patrz Metoda aplikacji).

Specyfikacja produktu

Bardzo sprężysta, niepyląca i odporna na ścieranie powłoka do posadzek betonowych, wykonywana techniką „posypka, świeże na świeże”, z utwardzaczem mineralnym, typu Floor Vulkan firmy Azichem Srl, w kolorze SZARYM, oznakowana CE zgodnie z EN 13813 i EN 1504/3, na bazie cementów o wysokiej odporności chemicznej, wypełniaczy superpucolanowych i specjalnego kruszywa o wysokiej twardości z przewagą wyselekcjonowanego czystego kwarcu (twardość w skali Mohsa = 7), korundu (twardość w skali Mohsa = 9) i wysokowytrzymałych bazaltów (twardość w skali Mohsa = 7 – 8). Standardowe zużycie 1,2 – 1,5 kg/m²

Bardzo odporna, niepyląca i odporna na ścieranie powłoka do posadzek betonowych, do nakładania techniką „posypka, świeże na świeże”, z utwardzaczem mineralnym, typu Floor Vulkan firmy Azichem Srl, w kolorze ANTRACYTOWYM, oznakowana CE zgodnie z EN 13813 i EN 1504/3, na bazie wysoce odpornego chemicznie cementu, wypełniaczy superpucolanowych i specjalnych kruszyw o wysokiej twardości z przewagą wyselekcjonowanego czystego kwarcu (twardość w skali Mohsa = 7), korundu (twardość w skali Mohsa = 9) i wysokowytrzymałych bazaltów (twardość w skali Mohsa = 7 – 8). Standardowe zużycie 1,2 – 1,5 kg/m²

Parametry techniczne produktu Floor Vulkan firmy Azichem srl,

 • Podciąganie kapilarne (UNI EN 13057): 0.20 kg•h^0.5/m²
 • Przyczepność do podłoża UNI EN 1542: 2.8 N/mm²
 • Kompatybilność cieplna UNI EN 13687-1: 2.4 MPa
 • Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnika kulistego o średnicy 20 mm i masie całkowitej 1000 gramów UNI EN ISO 6272 PROMOTED): 1700mm
 • Reakcja na ogień: klasa A1
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach UNI EN 1015-11: > 70 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach UNI EN 1015-11: 9.5 N/mm²
 • Odporność na ścieranie BCA UNI EN 13892-4: ≤ 90 (AR1) μ
 • Odporność na karbonatyzację UNI EN 13295: dk < cls rif.
 • Odporność na poślizg w warunkach suchych (UNI EN 13036-4) (PTV): < 70
 • Odporność na poślizg w warunkach mokrych (UNI EN 13036-4) (PTV): < 40 _

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Sposób użycia

Floor Vulkan to wstępnie zmieszany produkt, dostępny w 25 kg workach, gotowy do użycia, do stosowania zgodnie z tradycyjnymi metodami (podsypka lub „zaprawa”). Posypywanie powierzchni należy zawsze przeprowadzać na świeżym betonie, przed rozpoczęciem wiązania, natomiast może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Poniżej przedstawiamy średnie zużycie w różnych zastosowaniach:

 • posypka z bezwodnej mieszanki w kolorze SZARYM na świeżych powierzchniach betonowych: 1,2 – 1,5 kg/m²
 • posypka z bezwodnej mieszanki w kolorze ANTRACYTOWYM na świeżych powierzchniach betonowych: 2,2 – 2,5 kg/m²
 • grubowarstwowa aplikacja w postaci zaprawy na powierzchniach betonowych (technika mokre na mokre): 15-20 kg/m²
 • aplikacja, po zastosowaniu warstwy sczepnej (Syntech RGS), na utwardzonej powierzchni betonowej (np. rampy z wykończeniem w jodełkę): 20-30 kg/m²

Metody aplikacji

Aplikacja ręczna – Kielnia – Szlifierka do betonu

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.